Апелативният съд отхвърли решението за конфискация и глоба на капитан Христо Спасов
Апелативният съд отхвърли решението за конфискация и глоба на капитан Христо Спасов / Дарик Добрич

Апелативният съд във Варна отказа да признае и да допусне изпълнение на присъда и на съдебно решение на румънски съдилища, наложили конфискация на капитан Христо Спасов от Балчик.

Със съдебен акт от тази седмица, състав на Варненския апелативен съд отмени решение на Окръжен съд Добрич, като отказа да признае и да допусне изпълнение на присъда на Окръжен съд Мангалия от февруари 2013 г., както и съдебно решение на Апелативен съд Констанца от октомври с.г., с което на капитан Христо Спасов от Балчик е била наложена специална конфискация на сума в размер на 10 000 румънски леи с левова равностойност 4 395 лева.

Пресслужбата на Апелативен съд Варна припомня, че в края на август тази година, Добричкият окръжен съд призна присъдата и съдебното решение на румънските съдилища и допусн конфискацията, наложена на българския капитан. Втората съдебна инстанция обаче намери, че преценката на съда в Добрич е неправилна и незаконосъобразна. Апелативният съд във Варна намира, че Удостоверението за признаване на конфискация, изпратено от румънските власти е непълно. В него липсват описание на отнетото имущество, не са посочени и описани престъпленията, довели до решението за конфискация. ОС-Добрич е приел, че се касае за престъпления против околната среда, включително незаконен трафик на застрашени животински и растителни видове. „Подобно отбелязване в Удостоверението за признаване на конфискация обаче не се съдържа", посочва апелативната инстанция.
Варненският апелативен съд напълно споделя доводите на защитата относно това, че кап. Спасов е извършвал стопански риболов в изключителната икономическа зона на Румъния в Черно море с валидно разрешение за риболов, издадено от компетентните български власти, а това не е престъпление по българския НК. Основателно е позоваването и на Регламент (ЕО) № 2371/2002 г., който в чл.17 прогласява, че „риболовните кораби на Общността имат равен достъп до водите и ресурсите във всички води на Общността, освен тези, посочени в параграф 2, при спазването на мерките, приети в съответствие с глава II."
В своите мотиви за отказа да признае и да допусне конфискацията Апелативният съд във Варна посочва, че в преводите на съдебните решения на румънските власти се съдържат констатации за извършване на риболов със съоръжения с размери под законоустановения минимум. „Подобно поведение би могло да съставлява единствено административно нарушение по Закона за рибарството и аквакултурите, но не и престъпление по НК, още по-малко такова срещу околната среда" се казва в решението на апелативния съд.
Втората съдебна инстанция е намерила още едно основание за отказ да се признае и изпълни румънското решение и то е свързано с изтеклата абсолютна двегодишна давност, приложима за конфискацията.
Относно оплакването на защитата на капитан Спасов, че решението на румънския съд е незаконосъобразно, поради допуснати нарушения на процесуалните правила и на материалното право на ЕС, то Варненският апелативен съд намира, че „български съд не може да обсъжда правилността на чуждия съдебен акт, още по-малко да го отмени. Единствената преценка, която се извършва от българските съдебни власти, е дали са налице основанията за неговото признаване и изпълнение".

Решението на Апелативен съд - Варна, с което се отказва да се признае и да се допусне изпълнение на присъда и на съдебно решение на румънски съдилища, наложили конфискация на българския капитан Христо Спасов, е окончателно.