Обсъждат изграждането на потенциални обекти в Гоце Делчев
Обсъждат изграждането на потенциални обекти в Гоце Делчев / архив

Кръгла масасвързана с изработването на Интегриран план за развитие на Гоце Делчев ще се проведе в общинския град.

На нея са поканени всички заинтересовани страни – граждани, НПО, представители на местния бизнес, директори на училища и детски градини, представители на експлоатационни дружества, сдружения, спортни клубове, културни, образователни, здравни и социални заведения, да вземат активно участие в определянето на приоритетните и потенциални обекти, които да бъдат включени в Интегрирания план и впоследствие да получат финансиране от европейските фондове.

Изработването на Интегрирания план вече е в заключителен етап, съобщават от общинска администрация. В края на 2012г. бяха определени 3 зони за въздействие – зона със социален характер, зона с публични функции и зона с потенциал за икономическо развитие. Зоните са публикувани в специално разработената за целта интернет страница - www.ipgvr-gotsedelchev.com , където може да се види техния обхват. С писмо от 08.04.2013г. Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. към Министерство на регионалното развитие одобри така определените от местната общност три Зони за въздействие.

Предстои последният етап по подготовката на плана – изготвяне на стратегическата рамка с конкретни мерки и проекти, които ще бъдат финансирани през програмен период 2014 - 2020 г. по линия на новата Оперативна програма „Региони в растеж”, а така също и от други програми и фондове на ЕС.

Проектите могат да са в разнообразни области и да засягат както съществуващи, така и нови обекти, сред които енергийна ефективност на публични и жилищни сгради, подобряване на градската среда, включително зони за обществен отдих, паркове, зелени площи, детски площадки, междублокови пространства, пешеходни и велоалеи, пешеходни зони, улични мрежи и улично осветление, развитие на бизнес инфраструктура в зоната с потенциал за икономическо развитие.

Проектите могат да са свързани и със спортни и културни, образователни и здравни обекти. Допустими за включване в списъка са проекти за реконструкция и модернизация на съществуващи обекти или изграждането на нови, както и доставка на оборудване и обзавеждане за тях.

Ще бъдат финансирани и т.нар. „меки” проекти по горепосочените области и допринасящи за цялостното развитие на града.

Важно е обектите да са в териториалния обхват на одобрените зони за въздействие на град Гоце Делчев. Кръглата маса е предвидена за 25 април от 10.00 часа в Заседателната зала на Общинския съвет, Гоце Делчев, ул."Царица Йоанна", първи етаж.