/ Снимка: Община Благоевград
Община Благоевград и Министерството на регионалното развитие и благоустройството подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ за обновяване на многофамилни жилищни сгради.

Размерът на одобрените финансови средства по проекта е 5 199 941,19 лв. От тях 43 875,31 лв. представляват собствен принос на бенефициента - Община Благоевград. Срокът за изпълнение на проектните дейности е 12 месеца.

Проектът е насочен към изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Чрез него ще се постигнат по-високи нива на енергийна ефективност, ще се намалят на разходите за електрическа енергия в жилищни сгради и ще се ограничат вредните емисии в атмосферата като косвен ефект от въвеждането на ефективни пакети от енергоспестяващи мерки.

С реализирането на проекта ще се осигури още топлинен комфорт и по-добри условия на живот за обитателите на многофамилните жилищни сгради в съответствие с критериите за устойчиво развитие. Ще се подобрят и експлоатационните характеристики с оглед удължаване жизнения цикъл на сградите.

„Обновяване на многофамилни жилищни сгради в Община Благоевград“ е по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма „Региони в растеж“.