Поради увеличаване броя на случаите с COVID-19 в област Пазарджик и увеличаване заетостта на болничните легла в лечебните заведения и достигане на Етап 1 от Националния оперативен план за област Пазарджик, след съгласуване с главния държавен здравен инспектор, директорът на РЗИ Пазарджик издаде Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Пазарджик, съобщиха от Инспекцията.

До 28 август всички лица, когато се намират в лечебни заведения, аптеки, оптики, дрогерии, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни, в обществен градски транспорт,  са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба.

Задължителното носене на маска не се отнася за деца до 6 - годишна възраст.

Съгласно заповедта при струпване на хора на открити обществени места е задължително да се спазва физическа дистанция от 1,5 м.

Работодателите трябва да осигурят редовно проветряване и дезинфекция на работните помещения, да не допускат лица с прояви на остри респираторни болести и да организират инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, осигуряване на сапун и вода и дезинфектант. 

При възможност и по преценка да се създаде възможност за работа в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени. 

В заповедта е записано още, че всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито. Също така на входа на обекта е необходимо за бъде осигурен дезинфектант за ръце.

В детските заведения трябва да се провежда засилен сутрешен филтър за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести. Такъв филтър трябва да се извършва в специализираните институции за социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни. 
БТА