/ iStock/Getty Images
Променя се Наредбата за военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време. Това реши Министерският съвет на редовното си заседание.

Освен това се приема Единен класификатор на въоръжението и техниката за въоръжените сили, става още ясно от съобщение на правителствената пресслужба. 

"Министерският съвет на Република България прие постановление за изменение и допълнение на Наредбата за военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време", пише в решението на МС.

"Наредбата за военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време (Наредбата) не е променяна от 2017 г., като през този период се измени Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ЗРВСРБ), правилника за неговото прилагане, длъжностните разписания на Централно военно окръжие (ЦВО) и военните окръжия, както и се прие Единен класификатор на въоръжението и техниката за въоръжените сили. Предвид това, се наложи да се изготви проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време", става още ясно от решението на МС. 

Кабинетът отчете подобряване на жизнения стандарт в България през 2021 г.

Основните неща, които проектът засяга са следните: 

1. Изменения и допълнения на текстове в Наредбата за привеждането им в съответствие със ЗРВСРБ и със структурата на ЦВО и подчинените му военни окръжия, което ще доведе до синхронизиране на Наредбата със ЗРВСРБ и поднормативните актове към него. 

2. Получаване на необходимата информация за служебно вписване на военен отчет на български граждани, освободени от военна служба, и прекратили служебните си правоотношения служители от структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ, с което се подобрява зачисляването на военен отчет от органите за водене на военния отчет. 

3. Регламентиране на дейността по приравняването на военните звания към длъжностите на прекратилите служебните си правоотношения служители от структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ за военно време. 
4. Вписване на военен отчет на резервисти, изпълнили/прекратили договора за срочна служба в доброволният резерв. 

5. Изменение на Приложение No 1, към чл. 15, ал. 1, т. 2 „Списък на професиите и специалностите, необходими за военните формирования от въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България" за подобряване на окомплектоването на военновременните формирования със запасни. 

6. Изменение на Приложение № 2, към чл. 36, ал. 1 „Списък на необходимата на въоръжените сили техника, подлежаща на вписване на военен отчет“, което да съответства на Единния класификатор на въоръжението и техниката за въоръжените сили, за подобряване на окомплектоването на военновременните формирования с техника-запас. 

7. Регламентиране начина на предоставяне на информация за техниката-запас от структурите, на които е възложена дейността по регистрация на техника, в Министерството на вътрешните работи. 

"С предложения проект се усъвършенстват регламентите в Наредбата, с което ще се подобри ефективността на изпълнение на задачите от Централно военно окръжие и военните окръжия по воденето на военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време и окомплектоването на военните формирования и структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ с ресурси от резерва", съобщават от пресслужбата на МС. 
Министерски съвет