камион
камион / iStock
През първото тримесечие на 2022 г. е регистриран ръст на оборота в транспортния сектор от 9,6% в сравнение с последното тримесечие на миналата година. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт /НСИ/.

Индексите на оборота в услугите обхващат дейностите, включени в секторите „Транспорт, складиране и пощи“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ и „Други бизнес услуги“.

Тримесечни изменения

По предварителни данни през първото тримесечие на 2022 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 9.6% спрямо четвъртото тримесечие на 2021 година. Ръст се наблюдава при всички дейности, като той е най-голям при „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“ - със 17.8%, и „Сухопътен транспорт“ - със 7.3%.

НСИ: 20 души по-малко на театрална постановка през 2021 г.

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ нараства с 6.1% спрямо четвъртото тримесечие на 2021 година. Най-голямо увеличение е отчетено при „Дейности в областта на информационните технологии“ (10.7%), а понижение е регистрирано при „Издателска дейност“ (4.2%).
При Други бизнес услуги най-голям ръст спрямо предходното тримесечие е отчетен при „Други професионални дейности“ - с 15.7%, и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ - с 13.3%, докато най-голямо намаление се наблюдава при „Дейности по почистване“ - с 5.6%, и „Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението“ - с 4.8%
.
Годишни изменения

През първото тримесечие на 2022 г. общият индекс на календарно изгладените данни на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ е с 26.8% над равнището на същото тримесечие на 2021 година. Съществен ръст е регистриран при „Въздушен транспорт“ - с 52.8%, и „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“ - с 46.4%.

НСИ: Продължителността на живота у нас намалява, жените живеят 7 години повече от мъжете

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“, изчислен от календарно изгладени данни, е с 16.3%
по-висок през първото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 година. Значителен ръст се наблюдава при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ - с 33.7%, и „Информационни услуги“ - с 26.7%.

Разходите растат: Харчим за храна, жилище, данъци и транспорт 

При Други бизнес услуги значителен ръст спрямо първото тримесечие на 2021 г. е отчетен при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ - със 104.9%, а намаление се наблюдава само при „Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението“ - с 0.9%.