Икономически растеж
Икономически растеж / iStock/Getty Images
През първото тримесечие на 2021 г. сезонно изгладените данни за брутния вътрешен продукт (БВП) показват спад от 1.8% в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и повишение от 2.5% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 година. Това съобщиха от Националния статистически институт. 

БВП в стойностен обем, текущи цени

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2021 г. възлиза на 27 054 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 3 912 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.622815 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 16 671 млн. долара и съответно на 2 411 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е съответно 13 833 млн., като на човек от населението се падат 2 000 евро. Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през първото тримесечие на 2021 г. възлиза на 23 128 млн. лв. по текущи цени. 

НСИ отчита ръст на цените в промишлеността

През първото тримесечие на 2021 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 2.2% и запазва равнището си спрямо същото тримесечие на предходната година. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.6 процентни пункта до 26.5%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в най-големия сектор на икономиката - този на услугите, се увеличава до ниво от 71.3% при 70.7% през съответния период на предходната година.

За крайно потребление през първото тримесечие на 2021 г. се изразходват 84.1% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 13.9% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително. 

Тримесечни изменения

Според сезонно изгладените данни през първото тримесечие на 2021 г. БВП нараства спрямо предходното тримесечие с 2.5%. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 2.6%. По предварителни данни за първото тримесечие на 2021 г. крайното потребление нараства с 2.1%, докато бруто капиталообразуването намалява с 2.0%. Износът на стоки и услуги повишава равнището си спрямо предходното тримесечие според сезонно изгладените данни с 6.7%, а вносът на стоки и услуги - с 2.7%.

Годишни изменения

БВП намалява с 1.8% през първото тримесечие на 2021 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година според сезонно изгладените данни. През първото тримесечие на 2021 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се понижава с 1.7%.

Спадът на брутната добавена стойност се определя от регистрираното намаление при: Култура, спорт и развлечения, дейности на домакинствата като работодатели, недиференцирани дейности на домакинствата по производство на стоки и услуги за собствено потребление, дейности на екстериториални организации и служби - 7.3%. Спад е регистриран и в добивната промишленост; преработваща промишленост, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - 6.0%. Спадът в областта на търговията, ремонтите на автомобили и мотоциклети, транспорта, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство е с 5.8%. В строителството - 3.6%.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически спад има износът на стоки и услуги - с намаление от 5.9%. Вносът на стоки и услуги се увеличава с 1.9% в сравнение с първото тримесечие на 2020 година. 

Ето го и цялото съобщение на НСИ: