НС прие Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
НС прие Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси / Sofia Photo Agency
Депутатите приеха окончателно Закона за противодействие на конфликта на интереси. Държавните служители ще трябва да подават задължителни декларации в 7-дневен срок от назначаването си, след което документите ще бъдат публикувани в интернет.

Според промените, ако държавният служител не внесе такава декларация, ще бъде глобен от 1000 до 3000 лева. Въвежда се широко понятие за свързаните лица, които попадат в обсега на Закона за конфликта на интереси. "Свързани лица" според решението на депутатите са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съпружеско съжителство, роднините по права и по съребрена линия, както и роднините по сватовство.

При напускане, служителят няма право да работи една година или да участва в дружества, с които е осъществил контакт, докато е заемал държавен пост.

„Дано този закон нанесе по-малко вреди”, каза зам.-председателят на парламента Любен Корнезов.

Депутатите приеха на второ четене и промените в Закона за обществените поръчки, които ще влязат в сила от 1 януари 2009 година. Според нововъведенията обществени поръчки ще се възлагат за срок от 4 години. Ако има направена една оферта, или е допуснат само един кандидат, отговарящ на критериите, ще се провежда процедура, но само ако няма съмнение за корупционна практика.