парламент депутати
парламент депутати / БГНЕС
Парламентът прие мерки за ограничаване спекулата с цените на стоките при извънредното положение.

С промени в Закона за защита на потребителите, предложени от БСП, се задължават всички стопански субекти да предоставят на населението предлаганите от тях стоки и услуги на цени, равни на средноаритметичните цени на предлаганите от тях стоки през последните три месеца преди настъпване на извънредните обстоятелства.

Право на обезщетение от 50% от заплатата при съкращение по време на извънредно положение


Цените се доказват на база записите в касовите апарати или получените по банков или картов път плащания.

Ако досега търговците не са продавали такива стоки, са длъжни да ги предоставят на цени, завишени с не повече от 20 на сто от цените на придобиването им, а услугите - с не повече от 20 на сто от себестойността им.

За нарушение на разпоредбите ще се налага имуществена санкция в размер на 5% от оборота през годината, предхождаща настъпването на извънредните обстоятелства, а на представляващите ги физически лица - глоба в размер от 20 000 до 100 000 лева.

На юридическите лица, които имат пряк или косвен контрол върху лицата, извършили нарушението, се налага имуществена санкция в размер на седем на сто от оборота им през предхождащата година, а на представляващите ги физически лица глоба в размер от 30 000 до 200 000 лева.

При положение че лицата нямат дейност през годината, предхождаща настъпването на обстоятелствата, се налага имуществена санкции от 20 000 до 100 000 лева.

Ако търговците не могат да докажат цената на придобиване и себестойността на предлаганите от тях стоки и услуги, им се налага имуществена санкция от 30 000 до 100 000 лева.

С друго решение депутати удължиха с шест месеца срока на валидност на личните карти, който изтича в периода от 13 март до 31 октомври 2020 г. Според приетите текстове за времето на удължения срок личната карта е валиден идентификационен документ за самоличност само на територията на България.

По искане на лицето нова лична карта може да се издаде и преди изтичане на удължения шестмесечен срок, се предвижда в разпоредбите. Освен това се удължава с шест месеца и срокът на валидност на свидетелствата за управление на моторни превозни средства, изтичащи в периода на извънредното положение. За срока на удължаването свидетелството за управление на МПС е валиден документ само на територията на България. По искане на лицето ново свидетелство за управление може да се издаде и преди изтичане на шестмесечния срок.

Предвидено и срокът на валидност на документите за пребиваване на чужденци, издавани съгласно чл.59 от Закона за българските лични документи, както и на документите по чл. 59 ал.3 от същия закон, издавани на членовете и семействата на гражданите на ЕС или на членовете на семействата на гражданите на държави страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, които имат право на свободно придвижване също се удължават с шест месеца.

Предвидено е за срока на удължаване документите да се смятат за валидни само на територията на България и да удостоверяват само правото на пребиваване.
Според текстовете чужденец с разрешено продължително пребиваване в България, на който срокът за пребиваване изтича в срока на обявено извънредно положение, може да подаде заявление за продължаване на пребиваването в 14 дневен срок след отмяна на извънредното положение, като срокът на обявеното извънредно положение не се счита за прекъсване, когато чужденецът подаде заявление за дългосрочно или постоянно пребиваване.
БТА