/ БГНЕС
За да не останем без газ, дружеството е избрало три компании, дали най-ниска доставна цена

„Газпром експорт“ показа нежелание за търговски диалог за постигане на взаимноприемливи решения, с цел изпълнение на двустранните задължения по договора и прекрати подаването на природен газ за българската страна. Това се казва в позиция на "Булгаргаз".

Относно спекулациите за цените, на които са реализирани тези сделки следва да се има предвид, че дори България да бе приела искането на руската страна за използване на механизъм за заплащане на доставките на природен газ, различен от този уговорен с договора, то цената най-вероятно би търпяла непредвидими промени, предвид липсата на яснота за обменния курс и липсата на възможност на българската страна да осъществява контрол в процеса на превалутиране, заложен в предложението на ООО „Газпром експорт“.

Директори прогнозират, че скъпият ток може да затвори училища и детски градини

Предложеният механизъм предполага реални рискове за българската страна от едностранно и неконтролируемо преустановяване на доставките без да се предвижда съответната възможност за търсене на отговорност от руския доставчик. Новият начин на заплащане е заложен като процес, който включва контрол върху финансовите средства на „Булгаргаз“ ЕАД, предназначени за заплащане на доставките по договора, да бъдат контролирани от финансова институция, свързана с ООО „Газпром експорт“, а не от независима трета страна.

Ето какво се казва още в позицията на газовото ни дружество:

"След уведомлението на ООО „Газпром експорт“ от 26.04.2022 г., че доставките за „Булгаргаз“ ЕАД се преустановяват, въпреки изпълнените задължения към руския доставчик за м. април 2022 г., считано от 07.00 ч на 27.04.2022 г., „Булгаргаз“ предприе незабавни действия по осигуряване на газ за клиентите си по договорите за доставка.

До деня на преустановяване на доставките, ние като добросъвестен търговец инициирахме кореспонденция с ООО „Газпром експорт“, с цел изясняване на конкретни детайли по предложения нов механизъм за извършване на плащанията по договора, сключен между двете страни. В резултат на това „Газпром“ показа нежелание за търговски диалог за постигане на взаимноприемливи решения, с цел изпълнение на двустранните задължения по договора и прекрати подаването на природен газ за българската страна.

Предвид това, на 26.04.2022 г. „Булгаргаз“ ЕАД отправи писмено искане до търговци на природен газ, осъществяващи дейност на българския и регионални газови пазари, за предоставяне на оферти, които да включват конкретни условия за доставка на количества природен газ до края на м. април и за м.май 2022 г. Запитвания относно възможността за доставка на природен газ в обеми, необходими да задоволят потреблението на българския потребител след преустановяване на тези по дългосрочния договор бяха изпратени до 12 активни търговци на пазара в България и съседните държави.

В предоставения срок за подаване на оферти, част от поканените компании информираха, че нямат възможност да предоставят предложения за посочения период. След извършен анализ на подадените предложения, бяха класирани седем оферти от трима доставчици при критерий „най-ниска доставна цена“. Класирането на офертите се извърши съгласно условията на „Булгаргаз“ и до осигуряване на необходимите количества, с цел изпълнение на подадените обвързващи заявки от българските клиенти за м. май 2022 г. и гарантиране сигурността и непрекъснатостта на доставките.

За да бъдат осигурени допълнителни количества през април 2022 г.,дружеството е реализирало сделки за закупуване на количества и на организирания борсов пазар в страната.

Относно твърденията, че се използват посредници, следва да бъде уточнено, че и в създалата се ситуация, „Булгаргаз“ осигурява алтернативните количества природен газ чрез дружества – доставчици, каквото е и ООО „Газпром експорт“. Обичайно производителите са отделни компании от доставчиците, с ясно разграничени дейности – по добив и производство, респ. търговия и доставка. Количествата са осигурени от утвърдени компании, опериращи не само на българския и съседните газови пазари, с доказана добра търговска репутация и широко портфолио.

ЕК: Спирането на доставките на газ за България и Полша е опит за разделение на ЕС

С цел да бъдат ограничени последиците от действията на ООО „Газпром експорт“, „Булгаргаз“ ЕАД предприе всички необходими действия, непротиворечащи на българското законодателство, да осигури целостта на газопреносната система на страната и непрекъснатост на доставките за българските битови и индустриални потребители", се казва още в позицията на газовото дружество.