/ iStock
Българската агенция по безопасност на храните е извършила общо 9110 проверки по планов и тематичен контрол през месец юли 2022 г. Издадени са 67 акта и са спрени от реализация 2437 кг храни от животински и неживотински произход.

Шефът на БАБХ: Тонове храни с пестициди са влизали у нас

Инспекторите от отделите „Контрол на храни“ при Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) на територията на страната са извършили 7310 проверки при планов официален контрол в обекти за търговия на дребно и заведения за обществено хранене; 507 тематични проверки по морските курорти на Република България; 811 тематични проверки за качеството и предлагането на пресни плодове и зеленчуци; 214 тематични проверки на кухненски блокове на детски ясли, детски градини и детски млечни кухни; 268 проверки по сигнали и жалби на граждани.

За констатираните несъответствия по време на проверките, освен 67 акта, са издадени също 429 предписания и 3 разпореждания за затваряне на обекти.

Запечатаха складовете на фирма, търгувала нелегално с ветеринарномедицински продукти

Спрени от реализация са общо 2437 кг храни от животински и неживотински произход, от които 1162 кг храни от животински произход, 997 кг храни от неживотински произход и 278 л безалкохолни напитки, най-често поради изтекъл срок на годност, неясен произход, неправилно съхранение или несъответствия при предоставянето на информация за потребителите.

Сред най-често констатираните от Агенцията по храните несъответствия са предлагането на храни с изтекъл срок на годност, без здравна или идентификационна маркировка или неправилно съхранявани

Също така незадоволително хигиенно състояние на обектите и несъответствия по отношение сграден фонд и технологично оборудване; извършване на търговия от нерегистрирани по Закона за храните обекти; предлагане на храни без необходимите търговски документи или сертификати за произход или несъответстващи на Наредба 2/2021г. за детското и училищно хранене.