Намаляват таксите за копие от кадастрална карта
Намаляват таксите за копие от кадастрална карта / netinfo

Правителството намали с 20% таксите за копие от кадастрална карта в цифров вид. За улеснение на редовните ползватели на кадастрална информация ще бъде въведено абонаментно обслужване с по-ниски тарифи. Това предвиждат приетите от кабинета изменения и допълнения в Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и областните управители.

От 0,70 на 0,50 лв. за една точка се намалява таксата за предоставяне на списък с координати на подробни точки. За издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти в писмен вид ще се събира такса от 0,50 лв. за един недвижим имот в неурбанизирана територия и 0,80 лв. за един имот в урбанизирана територия, но не по-малко от 5 лв. за един препис-извлечение. Досега таксата и за двата вида бе 0,80 лв.

По-ниски ще са таксите за предоставяне на копие от кадастрална карта (без данните за собствеността) в цифров вид върху магнитен носител на неурбанизирана територия. В момента тарифата за до 50 поземлени имота е 1 лв. за всеки поземлен имот. С промяната тя ще стане 0,80 лв.

При абонаментно предоставяне на справки и услуги начинът на заплащане ще се определя с договор за абонамент, е записано в нормативния акт. За една календарна година намалението ще бъде между 10-20% .За справки между 1000 лв. и 2000 лв. тарифите ще бъдат с 10 на сто по-ниски, между 2001 лв. и 5000 лв. – с 15%, а над 5000 лв. – с 20% по-ниски.

Ведомствата и общините ще заплащат само действително направените от Агенцията по геодезия, картография и кадастър разходи за поисканите услуги, като получените данни могат да бъдат предоставяни при условия и ред, определени с договор. Таксите за услугите ще бъдат между 5 и 17 пъти по-ниски от посочените в тарифата.