/ Sofia Photo Agency, архив
На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към май 2017 г. да бъде положително в размер на 1653,1 млн. лв. (1,7 на сто от прогнозния БВП), съобщава Министерството на финансите.
 
Приходите и помощите по КФП към май 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 14 693,3 млн. лв. (41,5 на сто от годишния разчет). Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 861,2 млн. лв. (6,5 на сто), докато постъпленията от помощи са по-ниски. Изпълнението при помощите спрямо годишните разчети за 2017 г. се очаква да бъде 20,1 на сто.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към май 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 13 040,2 млн. лв., което е 35,5 на сто от годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са в размер на 12 078,5 млн. лева.
 
Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31 май 2017 г. от централния бюджет, възлиза на 363,7 млн. лв.

Герджиков: Оставяме държавата в много добро състояние

От финансовото министерство съобщават, че салдото по консолидираната фискална програма на касова основа към април 2017 г. е положително в размер на 1590,7 млн. лв. (1,6 на сто от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 1561 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 29,7 млн. лева.
 
Размерът на фискалния резерв към 30 април е 13,2 млрд. лв., в т.ч. 12,3 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,9 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.