/ БГНЕС
Размерът на фискалния резерв към 31 март 2017 г. е 12,6 млрд. лв., в т.ч. 11,8 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,8 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.
 
Служебното правителство одобри внесената от министъра на финансите информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото тримесечие на 2017 г.
 
По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец март 2017 г. е положително в размер на 1 058,1 млн. лв. (1,1% от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 983,6 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 74,5 млн. лева.
 
Постъпилите приходи и помощи по КФП към март 2017 г. са в размер на 8 837,5 млн. лв. или 24,9% от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 665,0 млн. лв. (8,5%), докато постъпленията от помощи са по-ниски. Изпълнението при помощите спрямо годишните разчети за 2017 г. е 14,2%.
 
Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 7 288,7 млн. лв., което представлява 26% от планираните за годината приходи. Съпоставено с март 2016 г., данъчните постъпления нарастват номинално с 10,5% (692,1 млн. лв.). В структурно отношение най-значителен ръст се отчита при постъпленията от косвени данъци.
 
Приходите от преки данъци са в размер на 1 330,8 млн. лв. или 26,1% от предвидените в разчетите за годината, като спрямо март 2016 г. нарастват със 126,7 млн. лв. (10,5%). Приходите от косвени данъци са в размер на 3 714,0 млн. лв., което е 26,5% от разчетите за годината. Съпоставено с март 2016 г., постъпленията в групата нарастват с 304,2 млн. лв. (8,9%). Постъпленията от ДДС са в размер на 2 522,6 млн. лв. или 28,7% от планираните. Съпоставени с предходната година, приходите от ДДС нарастват с 228,8 млн. лв. (10%).
 
Размерът на невъзстановения ДДС към 31.03.2017 г. е 80,0 млн. лева. Ръст се отчита и при приходите от акцизи, които възлизат на 1 132,9 млн. лв. (22,5% от разчетените за годината), като спрямо март 2016 г. нарастват с 6% или 63,7 млн. лева.
 
Постъпленията от мита са 50,8 млн. лв. или 30,6% от разчета за годината. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 310,0 млн. лв. или 31,3% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 1 933,9 млн. лв., което представлява 24,4% от разчетените за годината. Съпоставени с първото тримесечие на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 14% (237,3 млн. лева).
 
Неданъчните приходи са в размер на 1 172,5 млн. лв., което представлява 24,6% изпълнение на годишните разчети. Приходите от помощи са в размер на 376,2 млн. лв. или 14,2% от планираните за годината. При съпоставка на постъпленията в частта на помощите с предходната година следва да се има предвид базовият ефект през 2016 г. от възстановените от ЕК на България сертифицирани разходи от края на 2015 г., когато бе пикът на плащанията по проектите от предходния програмен период 2007-2013 г.
 
Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към март 2017 г. възлизат на 7 779,4 млн. лв., което е 21,2% от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП за същия период на 2016 г. бяха в размер на 7 234,4 млн. лева.
 
Нарастването на разходите спрямо март 2016 г. е основно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г., разходите за субсидии и ръст на осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ с 20 пр. п. спрямо 2016 г.
 
Нелихвените разходи са в размер на 7 174,4 млн. лв., което представлява 20,8% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към март 2017 г. са в размер на 6 834,3 млн. лв. (24,1% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетният прираст на държавния резерв) възлизат на 340,1 млн. лв. (5,5% от разчетите към ЗДБРБ за 2017 г.). Лихвените плащания са в размер на 391,3 млн. лв. или 47,3% от планираните за 2017 г.
 
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.03.2017 г. от централния бюджет възлиза на 213,7 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.
БТА