Фискалният резерв бил над 11 млрд. лв. към края на март
Фискалният резерв бил над 11 млрд. лв. към края на март / снимка: БГНЕС, архив

Правителството одобри внесената от министъра на финансите информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото тримесечие на 2015 г., съобщиха от пресслужбата на МС.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет, към края на март 2015 г. се отчита излишък в размер на 257,1 млн. лв. (0,3 на сто от прогнозния БВП). Той се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 156,2 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 100,9 млн. лева. Съпоставена с края на март 2014 г., бюджетната позиция се подобрява с 1,4 на сто от БВП.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към края на март 2015 г. са 7 796,5 млн. лв., или 25,7 на сто от разчетите за 2015 година. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите и помощите нарастват с 1 220,7 млн. лв. (18,6 на сто). Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на март възлиза на 5 937,4 млн. лв., което представлява 24,7 на сто от планираните за годината приходи. Съпоставено с 2014 г., данъчните постъпления нарастват номинално с 14,2 на сто (737,7 млн. лв.). В структурно отношение най-значителен ръст се отчита при постъпленията от косвени данъци, следвани от приходите от социално и здравноосигурителни вноски.

Приходите в частта на преките данъци са в размер на 1 085,1 млн. лв., което е 24,7 на сто от предвидените в Закона за бюджета за 2015 година.

Приходите от косвени данъци са в размер на 2 963,5 млн. лв., което е 24,5 на сто от разчетите за годината. Постъпленията от ДДС са в размер на 1 969,4 млн. лв., или 25,4 на сто от планираните за годината и с 352,1 млн. лв. повече спрямо същия период на 2014 година. Размерът на невъзстановения ДДС към края на март остава по-нисък от отчетения за същия период на предходната година и е в размер на 132,5 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 949,8 млн. лв. (22,7 на сто от разчетените за годината), а спрямо март 2014 г. са нараснали с 11,1 на сто или 94,7 млн. лева. Постъпленията от мита са 39,4 млн. лв., или 27,2 на сто от разчета за годината и също бележат ръст от 12,5 на сто. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер па 264,2 млн. лв., или 30,5 на сто изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски са 1 624,7 млн. лв., което е 24,4 на сто от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 16,4 на сто (228,7 млн. лева). Неданъчните приходи са в размер на 1 079,9 млн. лв., което е 32,3 на сто изпълнение на годишните разчети. Това е с 221,4 млн. лв. (25,8 на сто) повече спрямо края на март 2014 г., което се дължи основно на по-високия размер на постъпленията от държавни и общински такси и други неданъчни приходи.

Постъпленията от помощи от страната и чужбина (вкл. помощите от фондовете на ЕС) са в размер на 779,1 млн. лв., което представлява 26 на сто от годишния разчет. Само през март в частта на помощите по сметките за европейски средства са постъпили 522,5 млн. лв., възстановени към България от Европейската комисия по оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони.

Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към края на първото тримесечие на 2015 г. възлизат на 7 539,4 млн. лв., което е 23 на сто от годишните разчети.

Нелихвените разходи са в размер на 6 974,6 млн. лв., което е 22,8 на сто от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към 31.03.2015 г. са в размер на 6 208,8 млн. лв. (24,6 на сто от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 765,8 млн. лв. (14,2 на сто от разчетите към ЗДБРБ за 2015 г.). Лихвените плащания са в размер на 262,8 млн. лв. (30,2 процента от планираните за 2015 г,).

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.03.2015 г. от централния бюджет, възлиза на 301,9 млн. лв. Размерът на фискалния резерв към 31.03.2015 г. е 11,1 млрд. лв., в т. ч. 10,1 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.