Държавният дълг на България нараснал с 560 млн. евро за година
Държавният дълг на България нараснал с 560 млн. евро за година / снимка: Reuters

С 560,9 млн. евро е нараснал държавният дълг в абсолютна стойност спрямо 2010 година. Това става ясно от публикуван на интернет страницата на Министерство на финансите обзор на държавния дълг на страната за 2011 година.

Нарастването се дължи преди всичко на полученото през годината ново вътрешно и външно финансиране, както и отчетените валутно курсови разлики при преоценката на дълга.

Номиналният размер на държавния дълг в края на 2011 г. възлиза на 5945,9 млн. евро, от които 3487,6 млн. евро външен и 2458,3 млн. евро вътрешен дълг.

Делът на държавния дълг към БВП в края на 2011 г. възлиза на 15,5%.

Във валутната структура на държавния дълг се запазва тенденцията към увеличаване на относителния дял на дълговите инструменти деноминирани в лева, което допринася за минимизиране на рисковете, произтичащи от промяна на валутните курсове на международните капиталови пазари.

Към края на 2011 година размерът на държавногарантирания дълг възлиза на 612,1 млн. евро, в това число 606,0 млн. евро външен и 6,1 млн. евро вътрешен държавногарантиран дълг.

В номинално изражение държавногарантираният дълг бележи намаление приблизително с 25,0 млн. евро, в сравнение с нивото, регистрирано в края на 2010 година, което е продиктувано, както от по-малко усвоени средства през годината по вече подписани кредитни споразумения, така и нa извършените през годината погашения по държавногарантираните заеми. Съотношението държавногарантиран дълг - БВП е 1,6%.