/ Община Видин
Публичното обсъждане се състоя по покана на Огнян Ценков в залата на Общински съвет-Видин.

Отвориха офертите за строителен надзор за пътя Мездра – Ботевград

Срещата е с цел запознаване със съвместните действия на Общинската администрация и Областната администрация, взаимодействието с МРРБ и АПИ и предстоящите дейности във връзка с изработения проект за Подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Модернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“.

На събитието присъстваха областния управител на Област Видин, Албена Георгиева, част от ръководния екип на Общината, много граждани и заинтересовани лица.

Кметът на Видин: Бюджет 2019 е най-добрият през настоящия мандат

Кметът Ценков запозна присъстващите с процедурите, които предстоят да бъдат извършени, за да се стигне до реалното изпълнение на строителството. Той подчерта: „В Община Видин е получена заповед на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройство Николай Нанков, с която се дава разрешение на Агенция „Пътна инфраструктура“ за изработване на ПУП-ПП.

Петя Аврамова: „Автомагистрали“ ЕАД има ресурса да изгради „Хемус“

Заповедта е издадена на 18.01.2019 г.,получена е в Община Видин на 21.01.2019 г., като са предприети действия по нейното разгласяване: качена е на интернет страницата на Община Видин; поставена е на две видни места в сградата на Община Видин; предадена е за разгласяване на кметовете на останалите населени места по трасето на пътя - с. Новоселци, с. Слана Бара, гр. Дунавци, с.Търняне, с. Синаговци, с. Жеглица и с. Ивановци. Тя е публикувана и в местен вестник „НИЕ“, брой от 24.01.2019 г.

Огнян Ценков
netinfo

Проектът за ПУП-ПП на хартиен носител (като техническа документация) е входен в Община Видин на 23.01.2019 г. На  24.01.2019 г. е подадено заявление за обявление в Държавен вестник за обнародване по реда на чл.128 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). На 01.02.2019 г. проектът за ПУП-ПП е обнародван в Държавен вестник.

Съгласно ЗУТ информирането и разгласяването пред жителите трябва да се извърши в 10-дневен срок.  Именно това беше и целта на отправената покана към гражданите на Общината за провеждането на срещата.

Използват пътя Видин-Ботевград за политически интереси

Инж. Огнян Ценков заяви, че това е и поет ангажимент от него към гражданите всички важни въпроси да се обсъждат в пряк открит диалог и добронамерен тон. Той поясни, че изграждането на магистралния път Видин-Ботевград е процес, който е започнал през 2005 година, като в началото на 2016 г. точно в залата на Общински съвет – Видин е проведено общественото обсъждане за оценка въздействието на околната среда.

Кметът на Видин с призив към своите съграждани

В програмата за управление на правителството в мандат 2017-2021 година обектът е заложен като приоритетен проект в раздел „Транспорт“. Освен публичност и информиране на жителите на Община Видин, е необходимо и запознаване на заинтересованите лица с обнародваното съобщение в бр.10 от 01.02.2019 г. на Държавен вестник.

Жителите на осемте населени места, чиито имоти са засегнати от трасето на магистралния път Видин – Ботевград, отразени в ПУП-ПП, са в правото си в 30-дневен срок от датата на публикуването да подадат своите писмени възражения и искания до общинската администрация или в съответното кметство.

Срещата
netinfo

Получените възражения, както и всички доказателства за проведените процедури по разгласяването на заповедта на проекта се систематизират и се изпращат в МРРБ за разглеждане от Национален експертен съвет по устройство на територията. Следват отчуждителни процедури за засегнатите имоти, съгласно Закона за държавната собственост.

Постановеният отчуждителен акт с решение на Министерски съвет ще бъде връчен на всеки засегнат собственик и реализиран от държавата. В последствие ще бъде изготвен инвестиционен проект, издаване на разрешение за строеж, провеждане на процедури по избор на изпълнители и изграждането на обекта.

Жалба пред КЗК блокира обществената поръчка за пътя Мездра - Ботевград

Главният архитект на Община Видин Ангел Недялков представи нагледно трасето, през което ще премине магистралният път. Гражданите имаха възможност да зададат своите въпроси, на които изчерпателно бе даден отговор от кмета и главния архитект.

В заключение инж. Ценков благодари за голямата гражданска  активност на хората, присъстващи в залата, и заяви, че в свое съобщение от 06.02.2019 г., във връзка с отварянето на офертите, подадени от участниците в обществените поръчки за строителен надзор, участък Мездра-Ботевград, АПИ заявява:

„Направлението Видин-Ботевград /167 км/ е приоритетен проект в инвестиционната програма на АПИ и МРРБ до 2022 г., тъй като с цялостното хомогенизиране и модернизация на трасето от Дунав мост 2 ще се осигури бърза и удобна връзка между магистралите „Хемус“ „Тракия“ и „Струма“.

С изпълнянето на проекта транзитният трафик ще бъде изведен от населените места, с което ще се повиши безопасността на движение и ще се ограничи вредното въздействие на шума и замърсяването на околната среда от интензивния  тежкотоварен трафик.“
Община Видин