Даниела Дончева - в средата - по време на отчета на работата на Окръжен съд - Враца.
Даниела Дончева - в средата - по време на отчета на работата на Окръжен съд - Враца. / Дарик - Враца
“Мисля, че много отговорно и много съвестно сте изпълнявали своите служебни задължения. Особено трябва да ви радват данните по отношение на свършените дела в тримесечен срок, които през 2018 г. отново са, както и в предходната година най-високи в рамките на апелативния район. Вие имате 91 % приключени дела в тримесечен срок, което е най-добрият показател за окръжните съдилища в апелативния район, за което ви поздравявам” – тази висока оценка за работата на Окръжен съд Враца даде днес Даниела Дончева, председател на Апелативен съд – София. Това стана по време на годишния отчет за работата на Окръжен съд – Враца.

През 2018 г. новопостъпилите дела за разглеждане в Окръжен съд Враца са били 1545 – граждански, наказателни, търговски и фирмени. От тях първоинстанционните са били 781, а възивните – 764. Несвършените дела към 1 януари 2018 г. са били 164 дела. Така през годината общо делата, които е трябвало да разглеждат съдиите, са били 1709. Натовареността на съдиите от Окръжен съд – Враца е около средната за страната.

През 2018 г. са издадени общо 17 разрешения за употреба на СРС.