/ пресцентър, КПКОНПИ
На редовно заседание КПКОНПИ прие решения за изпращане на сигнал по компетентност на президента на България, както и решения за установен конфликт на интереси за кмета на Община Златарица и общински съветник от Благоевград, съобщиха от антикорупционната комисия.

КПКОНПИ внесе иск за конфискация срещу ректор на университет във Варна

На 18 август е образувано производство за проверка за евентуална несъвместимост при назначаването на Соня Момчилова-Йовева за член на СЕМ. Производството е започнало по сигнал от председателя на СЕМ, според който към датата на издаване на Указ на президента на Република България за назначаването й, г-жа Момчилова е била едноличен собственик на капитала на търговско дружество, а това противоречи на разпоредбите на Закона за радиото и телевизията (чл. 26 и чл. 27).

В хода на проверката на КПКОНПИ е установено, че към датата на издаване на президентския указ (27 юли 2021 г.), а и след това- до 5 август, Соня Момчилова е едноличен собственик на капитала на „План Це“ ЕООД.

деня на издаването на указа тя е взела решение за приемане на съдружник във фирмата, а на 30 юли му е прехвърлила с договор за покупко-продажба всички свои дружествени дялове и той е вписан в Търговския регистър като собственик на капитала на дружеството на 5 август.

Същия ден г-жа Момчилова подписва декларации по реда на Закона за радиото и телевизията, с които потвърждава, че отговаря на нормативните изисквания и тя или член на семейството й нямат частен интерес по смисъла на ЗПКОНПИ. Макар при подаването на декларациите несъвместимостта да е отстранена, към датата на заемане на длъжността тя е била налице.

Отнемане на незаконно имущество за над 397 млн. лв е поискала КПКОНПИ

Съобразно правомощията си (чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗПКОНПИ), Комисията проверява сигнали във връзка с декларациите за несъвместимост на лицата, заемащи висши публични длъжности, и сезира органите по назначаването на тези лица за предприемане на съответни действия.

С решението си от днес КПКОНПИ изпраща събраните в хода на проверката доказателства на президента на Република България, като орган по назначаване, за предприемане на необходимите действия по компетентност.

По отношение на Валентина Шаркова, общински съветник в Общински съвет-Благоевград (мандат 2019-2023 г.), е установено, че тя, в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност, е упражнила правомощия в частен интерес на свързано с нея лице.

Шаркова е участвала в гласуване на 13 ноември 2020 г. в ОбС., с което са намалени с 30 % заплащани концесионни такси от наематели на общински търговски обекти, а на 22.11.2020 г. е гласувала да бъде освободено изцяло от заплащане на концесионни такси за срок над 1 г. дружество, в което тя е била наета на трудов договор.

Установена е дългосрочната връзка работодател - служител (над 15 г.) със собствениците на същото дружество, а трудовите правоотношения са прекратени едва на 08.03.2021 г.

Доказаните икономически зависимости пораждат съмнения в безпристрастното и обективно изпълнение на служебните й задължения като общински съветник. С участието си в гласуването за освобождаване от концесионни такси, Шаркова е упражнила правомощието си по начин, който да благоприятства фирмата за постигане на по-добър финансов резултат и евентуално да способства за разпределение на бъдеща печалба.

Материалната облага, реализирана в резултат на конфликта на интереси, е в размер на 100 466 лв. и с решението на КПКОНПИ сумата е отнета в полза на държавата. На Шаркова е наложена и глоба в общ размер на 10 000 лв.

За Михаил Ганев - кмет на Община Златарица (мандат 2019-2023 г.), е установено, че той, в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност, е издал заповед на 10 декември 2020 г., с която се предоставят за ползване под наем общински поземлени имоти на неговия брат.

Потвърдиха решения на КПКОНПИ за конфликт на интереси

Облагата е нематериална и се изразява в оказване на помощ и подкрепа на свързано лице. В случая правилното и законосъобразно поведение би било кметът да си направи самоотвод от изпълнението на конкретното правомощие. За установения конфликт на интереси при действия в частен интерес на свързано с него лице, на Ганев е наложена глоба в размер на 5 000 лв.

Производството срещу него е започнало по сигнал, като останалите данни в сигнала не се потвърждават - при отдаването под наем на общински имоти или при сключването на договор на наем на полски пътища, не е установено наличие на частен интерес.

Съгласно ЗПКОНПИ, конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. След образуване на производството, Комисията изисква и получава необходимата информация и документи, и се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца, който може да бъде удължен еднократно до 30 дни.

Решенията за установяване на конфликт на интереси не са окончателни и подлежат на обжалване или протест по реда на АПК. Установяването на конфликт на интереси с влязло в сила решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго.

За лицата, посочени по-горе  -Валентина Шаркова и Михаил Ганев, приетите решения на КПКОНПИ не са влезли в сила.