/ пресцентър, КПКОНПИ
Административен съд-Велико Търново и Административен съд-Ямбол потвърдиха решения на КПКОНПИ за установен конфликт на интереси за кмета на Община Стражица и за кмета на Община Болярово (мандат 2015-2019 г.).

КПКОНПИ установи конфликт на интереси при кмета на столичния район „Красно село“

Решенията на съдилищата не са окончателни и подлежат на обжалване пред Върховния административен съд (ВАС). ВАС остави в сила решение за конфликт на интереси по отношение на Гергана Андреева - Сотирова, директор на Столичната здравноосигурителна каса (СЗОК).

За Румен Павлов, кмет на Община Стражица (мандат 2015-2019 г. и 2019-2023 г.) с решение на КПКОНПИ от 29 юли 2020 г. е установен конфликт на интереси. Решението е обжалвано пред Административен съд-Велико Търново.

В хода на производството на КПКОНПИ е констатирано, че след проведена тръжна процедура през 2016 г., общински имот с площ от 607 кв.м. е бил продаден за 11 472, 30 лв. на Д.И., назначен с трудов договор като шофьор в общината.

През 2017 г. той продава същия имот на съпругата на кмета за сумата от 6340 лв. В мотивите на административните съдии е посочено, че „съдът не кредитира обясненията на жалбоподателя в съдебно заседание, че същият не е знаел за сключената от съпругата му сделка“, тъй като в подадената годишна декларация от Румен Павлов за 2017 г. пред КПКОНПИ, същият имот е надлежно деклариран от него.

Съдът намира, че в случая са налице икономически обвързаности и кметът на Стражица е действал в свой частен интерес. По отношение на сключен договор за покупко-продажба на имот-частна общинска собственост на 2 септември 2019 г., отново закупен от същия шофьор в Община Стражица, съдът намира за неправилно, че кметът на Общината не си е направил самоотвод при сключване на договора.

Продаденият имот е с площ от 1020 кв. м. и граничи с хотел „Ралица“, собственост на градоначалника. Потвърдена от съда е наложената от КПКОНПИ глоба в размер на 5000 лв. За Румен Павлов това е трето решение на Комисията, с което е установен конфликт на интереси.

Антикорупционната комисия внася искове за близо 7 млн. лева

Първото решение е от 20 февруари 2020 г., когато за сключени от него 12 договора в частен интерес му е наложена глоба в общ размер на 60 000 лв. С решение на Комисията от 13 май 2020 г. на кмета на Община Стражица за установен конфликт на интереси е наложена отново глоба в размер на 15 000 лв., като е постановено и отнемане на сумата от 53 350 лв. за това, че е подписал платежни нареждания за доставки на гориво, обеди, вечери, коктейли и нощувки в хотел „Ралица“, стопанисван от брат му и дъщеря му.

За Христо Христов, кмет на Община Болярово, обл. Ямбол, мандат 2015 - 2019 г., КПКОНПИ е установила конфликт на интереси на 29 юли 2020 г. Наложена му е глоба в размер на 5000 лв.

В решението на Комисията е посочено, че той е сключил на една дата - 25 юли 2017 г., 5 договора за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд със своя син - земеделски производител.

Макар действията му по процедурите за сключване на договорите, определянето на наемната цена и на конкретния земеделски производител да не съставляват сами по себе си нарушение на закона, кметът е бил длъжен да си направи самоотвод, тъй като действията му са в частен интерес на свързано с него лице - неговият син.

Христов е обжалвал решението на КПКОНПИ пред Административен съд-Ямбол. Съдът намира, че решението на Комисията е правилно и законосъобразно и че административният акт „съответства и на целта на закона - установяване конфликт на интереси с цел противодействие на корупцията“. Христов е осъден да заплати съдебните разноски по делото.

Антикорупционната комисия внася искове за над 2 млн. лева

Върховният административен съд остави в сила решение на първоинстанционния съд - Административен съд-София град, с което се потвърждава решение на КПКОНПИ за установен конфликт на интереси по отношение на директора на Столичната здравноосигурителна каса - Гергана Андреева-Сотирова.

Конфликтът на интереси е реализиран във връзка с управлението на човешките ресурси - тя е определяла месечното възнаграждение на съпруга си, главен специалист в ръководената от нея специализирана администрация.

По този начин Сотирова е упражнила правомощия по служба и е реализирала облага в интерес на свързано с нея лице, което е и неин подчинен. Осъдена е да заплати и разноските по делото.