/ пресцентър, КПКОНПИ
На редовно заседание, КПКОНПИ прие решение за установяване на конфликт на интереси за Росина Станиславова - кмет на столичния район „Красно село“ (мандат 2019-2023 г.).

Наложена й е и глоба в размер на 15 000 лв. и отнемане в полза на държавата на получената материална облага в размер на 9 981, 46 лв. Производството срещу нея е започнало по сигнал, в който се съдържат твърдения, че тя е била ръководител на европейски проект и е платила сама на себе си средства по програмата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“.

КПКОНПИ проверява кмета на район „Красно село“ и Десислав Тасков

В хода на проверката е установено, че с решение на Столичния общински съвет от 16 април 2020 г. се дава съгласие районите в София, представлявани от районните кметове, да кандидатстват самостоятелно или в партньорство за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

На 22 юни 2020 г. кметът на район „Красно село“ подписва такъв административен договор, а на 23 декември 2020 г. е подписала анекс към него, с който се удължава срокът му, като тези деяния не съставляват нарушение.

На 7 май 2020 г. Станиславова е определила екипа на проекта и със заповед е посочила за ръководител самата себе си. Още същия ден е издала и втора заповед, в която си е възложила допълнителни функции и е определила почасовото възнаграждение на екипа на проекта, като най-високата ставка е за ръководителя му – самата тя. На 22 май 2020 г. Станиславова е наредила с документ полагането на извънреден труд за себе си и още трима общински служители.

На 5 януари, тя отново е издала заповед, с който си възлага допълнителни функции за изпълнение и е определила размера на индивидуалната часова ставка за самата себе си. С тези свои действия Станиславова е реализирала конфликт на интереси, като е издала актове в свой частен интерес, а също е формирала права и облага за себе си в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност.

В хода на производството е била изслушана и Росина Станиславова. Тя е посочила, че е нормално да бъде ръководител на проект, след като ръководи и цялата общинска администрация на район „Красно село“.

При формиране на своето решение, КПКОНПИ не е възприела тезата на на Станиславова, че управляващият орган е бил запознат с всички участници в управлението на проекта, включително със самоличността на неговия ръководител.

Започна проверка в район „Красно село“ за разхищение на средства по европроект (ВИДЕО)

В Ръководство на бенефициента по процедурата изрично е акцентирано, че по отношение на извършваните разходи (единна ставка), бенефициентът е длъжен да спазва приложимото законодателство.

Според практиката на Върховния административен съд, разпоредбите на ЗПКОНПИ не допускат нито самоконтрол, нито договаряне сам със себе си, нито съчетаване на обществен и частен интерес в личността на един субект.

В случая, правилното и законосъобразно поведение е, при наличие на частен интерес, свързан с едновременното упражняване на правомощията й като кмет на район „Красно село“ и дейността като „Ръководител на проект“ по договор, по който същият район е бенефициент, Станиславова да предостави функциите си като ръководител на проекта по европейска програма на друго длъжностно лице от общинската администрация, или да се отведе от изпълнението на правомощията ѝ на кмет. В хода на производството не са открити и данни тя да е отправила запитване към Управляващия орган(като оправомощен разпоредител с бюджетни кредити) дали поведението й съставлява конфликт на интереси, съгласно разпоредбите в Регламент на ЕС (№2018/1046).

По-късно през деня кметът на Район „Красно село” Росина Станиславова излезе с официална позиция относно решението на КПКОНПИ: 

„Във връзка с днешни публикации в медиите, бихме искали да уточним - към настоящия момент няма правно валидно решение на КПКОНПИ. В отговор на официално запитване до административния орган за получаване на издадения акт, г-жа Силвия Илиева – началник на кабинета на г-н Сотир Цацаров заяви, че „решението няма как да бъде предоставено, защото все още не е подписано“ и че това „може да стане най-рано вдругиден“."На 09.06.2021 г., повече от три месеца след образуване на административното производство въз основа на „медийни публикации за усвояване на европейски средства“, на официалната електронна страница на КПКОНПИ бе публикувано съобщение за издадено решение без решението да бъде предоставено. При това положение е очевидно напълно несъстоятелно публично да се коментира все още правно несъществуващ и съдържателно неизвестен документ", се посочва още в позицията на кмета.

"Обратното би означавало да придадем преждевременно прекалено голяма тежест на поредната зле скалъпена, широко медийно тиражирана, лошо изпълнена несъстоятелна „политическа поръчка“, допълват те.