/ ThinkStock/Getty Images
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) със свое решение е установила конфликт на интереси по отношение на Румен Павлов, кмет на община Стражица до юли 2021 г., който бе потвърден и от Върховния административен съд (ВАС), съобщиха от Антикорупционната комисия.

Установено е, че след проведена тръжна процедура, общински имот с площ от 607 кв.м. е бил продаден за 11 472 лв. на мъж, назначен по трудов договор от кмета Павлов като шофьор в общината.

Установиха конфликт на интереси на бившия зам.-кмет на Община Стражица

Година по-късно той продал същия имот на съпругата на кмета за 6340 лв., или на стойност два пъти по-ниска от цената на придобиване. През 2019 г. той е придобил още един общински имот с площ от 1020 кв.м., като за община Стражица сключеният на 2 септември 2019 г. договор за покупко-продажба е подписан от кмета Румен Павлов.

Същевременно, и двата позелмени имота граничат с имот на Павлов, в който той е изградил хотел. Той е и учредител и представляващ сдружение с нестопанска цел, носещо името на Румен Павлов

При тези факти Комисията е приела, че между кмета Румен Павлов и мъжът са налице „икономически зависимости“, водещи до свързаност помежду им по смисъла на §1, т.15, б. „б“ от ДР на ЗПКОНПИ, поради което подписаният на 2 септември 2019 г. между Община Стражица, представлявана от кмета Румен Павлов и него договор за покупко-продажба на недвижим имот е сключен при наличието на частен интерес за свързаното с Павлов лице, което води и до конфликт на интереси за кмета.

На 8 юли решението на КПКОНПИ е влязло в сила, след като ВАС е оставил в сила решението на Административния съд във Велико Търново. Комисията е постановила още две решения за конфликт на интереси срещу Румен Павлов като подадените от Павлов жалби срещу тях са оттеглени.