/ БГНЕС
На двамата им е наложена глоба в общ размер на 20 000 лв.
КПКОНПИ установи конфликт на интереси за двама общински съветници - в Общински съвет-Стара Загора и в Общински съвет-Хисаря, съобщиха от Антикорупционната комисия.

След сигнал: Разследват нарушения в общински гори на община Хисаря

Производствата срещу двамата са започнали по сигнали. Наложена им е глоба в общ размер на 20 000 лв. По отношение на Янко Янков - общински съветник в Стара Загора (мандат 2029-2023 г.), е установено, че той е реализирал три броя конфликт на интереси.

Участвал е в гласувания в Общински съвет (ОбС)-Стара Загора, на 14 септемви 2020 г., на 24 семтемви 2020 г. и на 29 октомври 2020 г., като е внесъл и подкрепил решения за намаляване на таксите и премахване на лихви за периода на извънредното положение на фирми-наематели на рекламно-информационни елементи.

По този начин той е реализирал облага за свързано с него лице - неговата майка, която е едноличен собственик на капитала и управител на рекламна агенция.

Правилното и законосъобразно поведение би било Янков да си направи самоотвод при изпълнение на служебните си задължения в трите случая, които касаят фирмата на свързаното с него лице и обуславят наличието на частен интерес. Наложена му е глоба в размер на 15 000 лв.

КПКОНПИ е установила 22 случая на конфликт на интереси през 2021 г.

На същото заседание КПКОНПИ установи конфликт на интереси за Бойко Гавраилов, общински съветник в Хисаря (мандат 2019-2023 г.), който е и председател на Постоянната комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси в ОбС.

На 17 юни 2021 г. той е гласувал „за“ отлагане на обсъждането на доклад за несъвместимост на друг общински съветник. В хода на проверката е установено, че Гавраилов и другият общински съветник са имали общи дружества от 2005 г. и по този начин е налице трайна икономическа зависимост между двамата, което ги прави свързани лица по смисъла на закона.

Упражнявайки правото си на глас, вместо да се самоотведе от конкретното гласуване, Гаврилов реализира конфликт на интереси в частен интерес за свързано с него лице. По този начин се поставя под въпрос безпристрастното и обективно упражняване на правомощията му. Наложена му е глоба в размер на 5 000 лв.

Съгласно ЗПКОНПИ, конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба.

ВАС остави в сила решението на съда за конфликт на интереси при бившия кмет на Благоевград

След образуване на производството, Комисията изисква и получава необходимата информация и документи, и се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца, който може да бъде удължен еднократно до 30 дни.

Решенията на КПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси не са окончателни и подлежат на обжалване или протест по реда на АПК. Установяването на конфликт на интереси с влязло в сила решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго.

За Янко Янков и Бойко Гавраилов, приетото решение на КПКОНПИ не е влязло в сила.