/ netinfo
Със заповед на министъра на образованието и науката основно училище  „Отец Паисий“ в еленското село Майско е преобразувано в обединено училище, поради необходимостта от продължаване на образованието на учениците в по-висока степен - първи гимназиален етап, и създаване на условия за достъп до качествено образование.

За преобразуването на школото кметът на общината изпрати предложение до МОН, след като  Общинският съвет в Елена взе решение за промяната. С обединеното училище се цели намаляване на риска от отпадане на ученици от малцинствените етноси и уязвимите групи и  насърчаването им за професионално образование. Преобразуването ще помогне и за повишаване качеството на работа на педагозите.

В основното училище в Майско учат близо 170 деца, почти всички от селото, и има обективни условия  в подкрепа на промяната му в обединено. Сградата му е на три етажа, отлично поддържана, с добре обзаведени класни стаи и кабинети, материално обезпечено обучение по информационни и комуникационни технологии, просторно дворно пространство и спортни площадки.

Съществува възможност за изграждане на физкултурен салон, а при необходимост и допълнителни класни стаи и кабинети. От години училището участва и успешно реализира учебни, обучителни и извънкласни програми и проекти.

Това допълнително разширява възможностите за повишаване качеството на образованието и осигуряване на равен достъп на всички ученици. Приемът на ученици за осми клас в преобразуваното обединено училище в Майско ще започне за учебната 2019-2020 година, тъй като план-приемът  за тази учебна година е утвърден от просветния министър още през месец март.