/ netinfo
Чрез мобилното приложение INCOLAB гражданите ще могат да подават сигнали при нарушения в защитените зони за опазване на дивите птици Остров Вардим и Рибарници Хаджи Димитрово. Информацията ще постъпва в РИОСВ-Велико Търново и след проверка, подателят ще получава отговор за констатациите и предприетите мерки.

Над 50 000 цветя и дръвчета са засадени във Велико Търново през годината

Приложението е достъпно чрез Google Play за всички притежатели на мобилни устройства (таблети, смартфони). То е структурирано в три различни секции: Начало, Инциденти и Видове, всяка от тях със специфична функционалност.

Ново мобилно приложение позволява подаване на сигнали за нарушения в защитени зони
netinfo

Андроид приложението е безплатно. То е разработено по проект „Иновативно и съвместно управление на зони от Натура 2000 в трансграничния регион на река Дунав“ Project Code 15.2.1.052, е-МS code ROBG-10, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България, в партньорство между РИОСВ - Велико Търново и Националната служба за екологична охрана на Румъния.

Намаляват нарушенията при дейностите по управление на отпадъците

То е част от създадената по проекта информационна система INCOLAB, която позволява структурираното управление на цялата информация за четирите защитени природни територии, включени в проекта - BG0002018 Остров Вардим,  BG0002070 Рибарници Хаджи Димитрово, ROSPA0024 Устието на река Олт в река Дунав и ROSPA0102  Сухая.

Споделената информацията ще позволи на Националната служба за екологична охрана на Румъния и на РИОСВ – Велико Търново, оптимизация на дейностите за изграждане на база данни с различни източници, записване на информация за инциденти  в защитените територии. Постъпилата информация ще подпомага двете институции за вземане на решения  и мерки в рамките на тяхната компетентност.