Всеки пети варненец засегнат от шум над нормите
Всеки пети варненец засегнат от шум над нормите / sxc.hu

Около 62 000 жители на Варна са подложени на шум над нормите. Около 37 000 варненци са засегнати от авиационен шум. Специфичната цел е до 2012 г. да се достигне шумово натоварване в рамките на допустимите норми в 40 % от засегнатите територии, което налага разработване на планове за действие. Това се посочва в План за действие с цел управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на територията на агломерация Варна.

Планът е приет в края на 2010 година. В него се отбелязва, че на територията на агломерация Варна основен източник на шум са средствата на транспорта. В плана се посочват и нормите за шум, над които децибелите не са здравословни. Граничните стойности за нивата на шум са 70 децибела през деня за производствени зони, 65 децибела за територии, подложени на въздушен или релсов транспорт, и 60 децибела за зони с интензивен автомобилен трафик.

Допустимата граница е 45 децибела за шум в зони за обществен отдих, около здравни заведения и зони за научно-изследвателска дейност. Нощем шумът там обаче не трябва да надвишава 35 децибела. В часовете между 23 и 7 здравословната норма в жилищните зони е 45, а в зоните с интензивен автомобилен трафик - 50 децибела.

На много места във Варна шумът е над пределно допустимите стойности. А градът e по-шумен заради уличните дупки и градоустройствените грешки. Това показва доклад на Регионалната здравна инспекция за шумовото натоварване в града за 2011 г. На бул.„Цар Освободител" е измерен най-силният шум. Около блок 130 в кв. Младост са отчетени средни еквивалентни стойности от 74 децибела. Най-дългият варненски булевард се оказва доста шумен на още едно място - срещу Окръжна болница. Там отчетеният шум е по-висок от измереното през предните 2 години. Подобно е положението на още няколко места в града - на булевардите „Христо Ботев"(срещу печатницата), „Осми приморски полк"(около №67) и „Приморски"(срещу басейна). На общо 8 места е отчетен шум със сила 70 и повече децибела.

Над нормите е и шумът, отчетен в Морската градина, парковете на Аспарухово и Владиславово, около Очна клиника и ДКЦ-то в Аспарухово, около станцията на метеоролозите в Морската градина, както и край Аладжа манастир. Там са разположени пунктове за системни дневни наблюдения на шумовото натоварване. Пунктовете в града са общо 45 пункта, разположени в различни точки на града.

За изработване на стратегическа карта карта на шума през 2008 г. Община Варна даде 197 000 лева. Картата може да бъде видяна в сайта на общината. Измерванията са от 2008 г. и сочат, че във Варна няма нито изключително тихи, нито прекалено шумни места. На всеки пет години картата трябва да се актуализира, като се отчита дали мерките за преодоляване на прекомерния шум дават резултат. Изпълнението на плановете с мерки се контролира от съответните регионални инспекции за опазване на околната среда/бел.ред. приемник на дейността им са регионалните здравни инспекции/.

Спазвайки задълженията си, в доклада на Регионалата здравна инспекция за шумовото натоварване в града за 2011 г. се отбелязва, че е наложително е да се осигурят необходимите средства, за да се осъществят поне част от предвидените шумозащитни мероприятия, е мнението на авторите на доклада.

Планът за действие с цел управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на територията на агломерация Варна бе приет в края на 2010 година, на база на шумовата карта. В него е посочено, че основният източник на шум в града са средствата на транспорта. Изследванията пък показват, че нивата на шума през последните 10 години нарастват с 1 децибел годишно.

В антишумовия план фигурират и мерки за справяне с проблема. Ето някои от тях:

- Създаване до декември 2011 г. на специално звено тип инспекторат /в това число акредитираща лаборатория/ за извършване на текущ контрол - по отношение на шума, предизвикан от домашни дейности и съседи, и по време на строителство
- Подобряване на пътните настилки на местата с най-високи измерени шумови ограничаване на скоростта на движение по най-шумните улици /постоянен ангажимент/
- Изграждане на озеленителни пояси
- Ограничаване достъпна на автомобили до централните части на града и организиране на паркинги в близост до началните и крайни спирки на градския транспорт. Изграждане на система от велоалеи /срок до 2013 г./
- Изграждане на шумозащитни екраниращи съоръжения на 7 места в града с противошумови бариери от прозрачни поликарбонови панели /срок от 2014 до 2017 г./
- Ограничаване и впоследствие забраняване на нощните полети на летището /постоянен ангажимент/
- Определяне на времеви графици за работа на сметосъбиращите фирми, по начин щадящ съня на варненци
- Публикуване в интернет страницата на общината на актуална информация за състоянието на акустичната среда, проблеми, проекти и инициативи в тази област /също постоянен ангажимент/.

Създаването на инспекторат за контрол на шума не е изключено, но към момента тази дейност се извършва от дирекция „Осигуряване и опазване на Обществения ред", която засега върши добра работа. Те следят за наднормен шум в жилищни зони, при търговски и строителни дейности, заяви за Дарик Диана Кирчева, главен експерт „Устройствено планиране и регионални програми" в местната администрация. Сметосъбирането пък е организирано така, че да се извършва след 6-7 часа сутринта, посочи Кирчева.

Според общинския експерт, шумовият фон в града не се е променил през последните 3-4 години, от създаването на шумовата карта. При последното преброяване Варна е имала толкова жители, колкото и при изработването на шумовата карта. Това показвало, че на практика количеството МПС не се е увеличило. Не се е увеличил и броят на автобусите от градския транспорт.

Предопределящо е това, че броят на жителите се е запазил и не е належащо да се прави спешна актуализация на нивата, отбелязани в шумовата карта, коментира Кирчева. По думите й усилията ще бъдат съсредоточени към повече мерки за подобряване на шумовата и акустична среда на града.

„Имаме разбирането от страна на Европейската комисия, че към настоящия момент не е абсолютно належащо да бъде актуализирана шумовата карта. Добре е това да стане на малко по-късен етап, когато има някаква промяна в показателите", каза още общинският експерт.