/ Община Варна
За поредна година дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна ще финансира младежки проекти на неправителствени организации по програма „Младежки дейности”.

Електронната платформа за подаване на проектни предложения ще бъде отворена от 26 май до 23:59 часа на 9 юни на сайта - www.varnanamladite.com.

Откриха изложбата „50 години нови хоризонти в праисторията“ във Варна

Могат да кандидатстват организации, които са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, национално представени младежки организации - с клон или секция на територията на община Варна, осъществяващи дейността си в морския град.

Приоритетите тази година са - младежко предприемачество; опазване на околната среда; здравословен начин на живот/дейности на открито. Всяка неправителствена организация има право да кандидатства с едно проектно предложение на стойност до 8 000 лв.

То трябва да е с продължителност - минимум три месеца и да обхваща  периода от 15 юли до 15 октомври. В електронната платформа за подаване на проектни предложения са публикувани - Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени организации по програма „Младежки дейности” на Община Варна; Указания за подаване и отчитане на проектните предложения; Всички изискуеми документи за кандидатстване по дейност „Младежки проекти 2022”.