Министерството на околната среда и водите (МОСВ) осигурява редовно наблюдение на състоянието на морските води след разрушаването на стената на язовир „Нова Каховка“, разположен на река Днепър на територията на Украйна.

В периода 17-23 юли Басейнова дирекция „Черноморски район“, Регионална лаборатория-Варна към ИАОС и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ извършват пробонабиране от крайбрежни морски води с военния научноизследователски кораб „Св. Св. Кирил и Методий“ (НИК 421) в пунктове, съвпадащи с пунктовете от Националната мрежа за мониторинг, съобщиха от МОСВ.

Екоминистърът обяви: Има пропаганда срещу българския туристически сезон

Изпитването на пробите се извършва по същите показатели, по които се следи състоянието на морските води след инцидента с язовир „Нова Каховка“. Пунктовете са разположени по цялото крайбрежие на Черно море.

До момента са взети проби от Северното Черноморие, като предстои да се вземат проби и от района на Созопол, Приморско, Царево и устието на река Резовска. Резултатите се очаква да бъдат готови през следващата седмица.

Последните данни от цифровото моделиране на Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и от сателитното наблюдение не показват замърсяване на българската акватория с потенциални замърсители вследствие на инцидента:

На последните постъпили сателитни изображения не се наблюдава замърсяване в изключителната икономическа зона на България, която се простира отвъд границите на териториалното море на разстояние до 200 морски мили.

Според данните няма притеснения, свързани със зоните за къпане по Българското Черноморие.Басейнова дирекция „Черноморски район със съдействието на Регионална дирекция “Гранична полиция“ и Регионална лаборатория-Варна към ИАОС наблюдават ежеседмично състоянието на морските води, включително в трите допълнителни пункта в бреговата зона - Дуранкулак бряг, Шабла бряг и Калиакра бряг. МОСВ е в постоянен обмен на информация с украинските, молдовските и румънските власти за потенциално замърсяване на водите в Черно море.

И според данните от регулярното изследване на крайбрежните води от бреговите пунктове няма притеснения, свързани със зоните за къпане по Българското Черноморие. Измерените стойности по показатели нефтопродукти, полихлорирани бифенили, метали и пестициди във всички пунктове са под максимално допустимите концентрации и средногодишните стойности. Резултатите по показатели цезий-137 и тритий са под границата на количествено определяне на метода.

Информация за резултатите от изследванията е публикувана в прессъобщенията на МОСВ на 18 юли, 12 юли, 10 юли, 30 юни, 28 юни и 26 юни. МОСВ извършва мониторинг и информира институциите, които носят отговорност за превенцията и отговора на установените рискове.

Екоминистърът: Няма радиация, Русия опитва да съсипе туристическия ни сезон

Актуална информация за резултатите от направените измервания се предоставя своевременно на компетентните институции и обществеността.

Сигнали при възможни признаци за замърсяване по бреговата ивица могат да се подават на Зеления телефон на МОСВ: 0887/ 088-440 или 02/98-882-05, както и на електронен адрес: nccw@moew.government.bg, а така също и на Зеления телефон на РИОСВ-Варна: 0884/ 290-634 или 052/634 582, РИОСВ-Бургас: 0889/ 096-577 или 056/813-212, БД „Черноморски район“-Варна: 0886/ 406-816.