документи
документи / ThinkStock/Getty Images
Промяна по бюджета на община Стара Загора, вътрешни компенсирани промени в разходната част и промяна в инвестиционната програма за 2020 година, е предложението на кмета Живко Тодоров до общинските съветници.

На сесията си на 26 ноември те трябва да решат дали да подкрепят промените, а в мотивите си той обосновава предложението с кризата, породена от разпространението на КОВИД-19, която оказа въздействие върху приходите на общината и разходите за финансиране на предоставяните от общината публични услуги за населението и за бизнеса.

Отчетните данни за касовото изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към края на месец октомври, в частта собствени приходи показват изпълнение от 76.93 на сто спрямо годишните разчети за 2020 година. Събраните имуществени и други местни данъци са 18 433 945 лева при планирани 21 545 000 лева или 85.56 на сто. При неданъчните приходи изпълнението е 70.35 на сто.

Драстично изоставане се очертава в приходите от продажба на общинско имущество – при годишен разчет от 5 090 000 лева до края на месец октомври са постъпили 2 075 592 лева или 40.78 на сто.

Заради прогнозното неизпълнение в размер на 2 353 000 лева, кметът Живко Тодоров предлага да бъде намалена приходната част на бюджета за 2020 година.
Планираният годишен размер на Данъка върху добавената стойност, който общината внася в Централния бюджет е 2 400 000 лева. До края на месец октомври са внесени 1 530 184 лева или 63.76 на сто.

Вследствие на спада на приходи заради намаляването на икономическата и търговската дейност по-малко са постъпилите наеми, приходи от продажби и цени и кметът на общината предлага годишният разчет да бъде намален на 1 730 000 лева.

В бюджета на Община Стара Загора за 2020 година е планирано усвояване на кредит в размер на 7 860 000 лева по подписан договор с Обединение „Фонд за устойчиви градове“ за изпълнението на два инвестиционни проекта: „Реконструкция на Зоопарк Стара Загора" и „Нова визия и благоустрояване на територията на „Руски пазар" и разширение на ул. „Капитан Петко Войвода". С размера на намалението от 5 849 000 лева се намалява инвестиционната програма за двата обекта, като неусвоената до края на годината част от кредита ще бъде заложена в бюджета на общината за следващата година.

В предложението до съветниците са записани и промени в Инвестиционната програма, свързани с възникнали неотложни ремонти и проектни дейности, но и увеличаване на разходната част на бюджета с 43 000 лева за социално подпомагане и грижи-за Домове за деца, лишени от родителски грижи и за Центъра за временно настаняване.