Надежда Чакърова
Надежда Чакърова / старозагорски омбудсман
Старозагорци, които пребивават в Украйна, Испания, Холандия и САЩ, са се обърнали за съдействие през изминалата година към старозагорския омбудсман Надежда Чакърова.

Случаите са четири , като поставената от тях проблематика се отнася до промяна на собствено и фамилно име, заплащане на местни данъци и такси, пренасочване на конкретен казус към Националния омбудсман по компетентност. Само в един случай – на приета по пощата и регистрирана жалба, същата е оставена без движение, тъй като съдържа неясни оплаквания с неясен адресат.

371 сигнали и жалби подали миналата година старозагорци до местния обществен посредник. 98% от тях са приключили. Остават неприключени и се работи по 7 от регистрираните случая.

През миналата година около 12 % от сезиранията са били по телефон, което е в пъти по-малко в сравнение с  2018 година. Останалите 88 % от жалбите и сигналите са подадени лично в приемната или по електронен път.

Постъпилите жалби, сигнали и питания са били по различни въпроси, като основно са за инфраструктура, улично осветление, детски площадки, свързани с административното обслужване,  екологията/озеленяването, градския транспорт и дейността на ВиК дружеството в Стара Загора и други.

Благодарение на намесата на обществения посредник, са били осуетени истински междусъседски войни, подобрила се е дейността на управителните органи след проведените консултации и/или собствениците са по-добре запознати с правата си.

Пълен отчет за дейността си  през изминалата година ще представи пред Общинския съвет местният омбудсман Надежда Чакърова на предстоящата януарска сесия.