/ Дарик радио
Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи в Стара Загора да носи името на проф. Минко Балкански, е предложението на Постоянната комисия по образование, наука и защита правата на децата.

То е включено в дневния ред на януарската сесия на Общинския съвет.

Общинското училище е открито през май миналата година със заповед на министъра на образованието като общинско училище. През първата учебна година е осъществен пълен прием като в училището се обучават 52 ученици в 2 паралелки по специалности от професията „Приложно програмиране” и „Системно програмиране”. За новата учебна 2021/2022 година са заложени две нови паралелки по същите направления.

„В първите години на дейността и утвърждаването на училището, безспорно важно е името, което то ще носи. В този смисъл името, а надяваме се и личното участие на проф. Минко Балкански ще допринесат училището да гради авторитет и да се наложи като средище на модерно образование и високи постижения.

Заедно с това, подкрепата на предложението на Училищното настоятелство ще бъде израз на дълбоко уважение и признателност за родолюбивата и народополезна дейност на човек, роден и трайно свързан със Стара Загора и България“, е записано в мотивите на предложението.

Проф. Минко Балкански е роден на 24 юли 1927 г. в с. Оряховица, общ. Стара Загора. Понастоящем живее във Франция, но връзката му със Стара Загора е непрестанна. Проф. Минко Балкански е учен от световна величина, чиято научна кариера е свързана с водещи университети, научни институти и организации в Европа, САЩ, Япония, Китай, Индия и др. Автор е на книги, монографии, научни публикации. Обявен е за „Доктор хонорис кауза” на СУ „Св. Климент Охридски”, Тракийски университет, НБУ, Американския университет в България, за Будител на годината - 2018 г. и Будител на Стара Загора – 2020 г. Носител е на държавни и научни отличия.

Почетен гражданин на Стара Загора.

Проф. Минко Балкански развива активна дейност в подкрепа на съвременното българско образование, наука и култура. Приносът му в откриването и насърчаването на млади таланти и предоставените условия и възможности за тяхното израстване и развитие са безспорни и значими. Особено ценна е връзката на проф. Балкански с родния му край с родолюбивата и мащабна дейност на Фондация „Миню Балкански”.

Чрез школите, конкурсите и създадения през 2018 г. Регионален център за извънкласно образование по математика, физика и информатика Стара Загора е средище на работа с талантливи млади хора.