Повече от 24 000 се самоопределят като роми
Повече от 24 000 се самоопределят като роми / DarikNews.bg, архив

24 018 души се самоопределят като роми в Старозагорска област, с относителен дял 7,8%, който намалява незначително в сравнение с 2001 г. Статистиката показва, че е констатиран нисък процент на продължителността на живот сред ромите. Числеността им за региона във възрастова група 0-9 години е най-многобройна и наброява 5291 души. Най-малобройна е групата на ромите над 70 и повече години - 475 души.

Старозагорска област вече има приета Областната стратегия за интегриране на ромите 2013-2020. Приоритетите, които са заложени, са „Образование", „Здравеопазване", „Жилищни условия", „Върховенство на закона и недискриминация", „Култура и медии" и „Закрила на детето". Посочени са и основни дейности за тяхното изпълнение.

Всички 11 общини в областта са изготвили общински планове за интегриране на ромите. Плановете, които ще се актуализират всяка календарна година, са приложени към стратегията и представляват неразделна част от нея.

Предстои да се обособи Звено за мониторинг и оценка, което ще бъде ясен индикатор за това, до колко са изпълнени поставените цели и планираните дейности в Стратегията. Резултатите от мониторинга и ежегодното оценяване са основа за актуализиране на стратегията по отношение на приоритетните направления, поставените цели и дейностите в хода на тяхното изпълнение.

„Основната цел, която трябва да бъде постигната в края на програмния период е да се осигури социалната интеграция на ромите на областно ниво, което ще допринесе за подобряването на качеството на живот, максималната самостоятелност, пълноценната реализация и подкрепа за лицата в неравностойно положение. За целта са заложени конкретни отговорности на всички заинтересовани страни, като се прилагат механизми за координация и сътрудничество", заяви областният управител Недялко Недялков.