интернет лаптоп
интернет лаптоп / Thinkstock/Getty Images
Над 70 са точките, записани в предварителния дневен ред на сесията на Общински съвет Стара Загора.

На 25 март тя отново ще се проведе онлайн заради въведените строги противоепидемични мерки в цялата страна.

Електронното гласуване ще се осъществява чрез платформата „e Vote”, която е сертифицирана и ще легитимира вота на съветниците, а разискванията и дебатите по отделните точки, ще бъдат правени чрез приложението „Zoom“. Местните медии ще могат да предават, както до сега, на живо заседанието.

Съветниците трябва да решат дали да освободят от такса за битови отпадъци в частта й за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;  третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; на собственици на недвижими имоти, които не са използвани за съответното им предназначение и извършване на стопанска дейност през месеците януари и февруари 2021г, поради забрана за работа, наложена с нормативен и/или административен акт.

В дневния ред са включени и предложения за удължаване срока на договорите за ползване на общински терени за разполагане на временни преместваеми /търговски/ обекти и удължаване срока на договорите за ползване на временни преместваеми /търговски/ обекти - общинска собственост върху общински терени, както и освобождаване на търговци от заплащане на пълния размер местни такси за ползване на общински площи.

Бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2022 - 2024 година, промяна числеността на персонала в Общинска администрация и в местните бюджетни дейности, финансирани към общинските отрасли, са част от дневния ред на сесията.

На заседанието ще бъдат предложени за приемане програмите за овладяване популацията на безстопанствените кучета, за развитието на туризма и ще бъде представен отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Стара Загора за 2020 година.