дете
дете / iStock/Getty Images
935 са лицата и семействата, подпомогнати с месечна помощ по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за м. юли 2019 год. за област Стара Загора.
 
Заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2019-2020 год. се приемат в Дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицата от 01 юли до 31 октомври 2019 год.
 
Предприети са мерки, за да не се допусне отпадане на хора от енергийно подпомагане поради увеличението на пенсиите от 1 юли с 5,7 на сто. С промените в нормативната уредба е разширен и обхватът на подпомаганите хора и семейства чрез увеличаване на индивидуалните коефициенти за достъп до целевата помощ.
 
Най-голямо е увеличението за рисковите групи - възрастните хора и особено онези от тях, които живеят сами, хората с увреждания и родителите, отглеждащи сами децата си, включени в образователния процес.
 
Общата стойност на помощта, която се изплаща от Агенцията за социално подпомагане за периода 1 ноември 2019 год. - 31 март 2020 год. е 465,90 лв., повишена с 91,75 лв. спрямо целевата помощ за предходния отоплителен сезон.
 
 Броят на подадените заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление общо за област Стара Загора към края на месец август е 4787, в т. число издадени заповеди за отпускане на целевата помощ 3457; отказани 381, в процес на обработка 949.
 
Най-голям е броят на подадените заявления от лица и семейства с настоящ адрес в община Стара Загора – 1139, следват: община Чирпан - 788, община Казанлък – 502; община Мъглиж – 443; община Гурково – 409; община Братя Даскалови – 398; община Николаево – 358; община Раднево – 341; община Гълъбово – 200; община Павел баня – 194; община Опан – 15.
 
Общо за област Стара Загора са начислени помощи по Закона за семейни помощи за деца за м. юли 2019г. на 19 595 семейства.
 
Заявления-декларации за отпускане на целева помощ за първокласници по реда на чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца се подават в Дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес след записване на детето в първи клас, като крайният срок е 15 октомври 2019 год. Размерът на помощта е 250 лв.
 
 Нов момент е изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на два пъти, като: петдесет на сто размера на помощта се изплаща или предоставя след влизане в сила на заповедта за отпускането й; петдесет на сто от размера на помощта се изплаща или предоставя в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи.
 
Броят на подадените заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ за първокласници по реда на чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца общо за област Стара Загора към края на месец август е 1048, от тях на 951 са издадени заповеди за отпускане на помощта, 37 са отказани, в процес на обработка са 60.   
 
Общо за област Стара Загора е начислена месечна финансова помощ за м. юли 2019г. на 23 089 лица с увреждания.