/ БГНЕС
Върховният административен съд обяви решението си, според което кметицата на квартал "Красно село" Росина Станиславова е в конфликт на интереси. Касаторката оспорва извода на КПКОНПИ за наличието на такъв при сключен от нея трудов договор с дъщеря й за работа по проект. Това съобщиха от ВАС.

В качеството на ръководител на проект Росина Станославова е сключила трудови договори с лица, сред които е дъщеря й Г. Станиславова.

При извършена проверка е установено, че оспореният административен акт е издаден при спазване на процесуалноправните и материалноправните предпоставки за законосъобразност.

За трети път: КПКОНПИ установи конфликт на интереси за кмета „Красно село“

Върховните магистрати приемат, че твърденията й са неоснователни. За да се обезпечи защитата на касационната жалбоподателка, по настоящото дело са проведени пет съдебни заседания, като и трите състава, които са разглеждали спора, са се произнесли по направените многообразни искания.

Макар и да не е присъствала в съдебни заседания, касаторката е участвала активно в съдебното производство, следила е внимателно всички процесуални действия по делото, които оспорва непосредствено след извършването им, и за които твърди, че е узнала „инцидентно“. Участието на жалбоподателката в съдебното производство се изразява в многобройни молби с повтарящи се искания (18 бр. молби, внесени до последното по делото заседание и 7 бр. след обявяване на делото за решаване) – за назначаване на правна помощ, за отлагане на делото, за поправка и допълване на протоколи, за спиране на съдебното производство и за отвод.

С оглед гарантиране правото на защита, съдът е предоставил седемдневен срок за представяне на писмени бележки. Въпреки това, както до изтичане на посочения срок, така и до настоящия момент, бележки относно спора по същество не са представени, но са внесени отново молби за спиране на производството по делото, поправка и допълване на съдебен протокол, отвод и т. н.

Всичко изложено води до извода, че Станиславова използва процесуалните си права за възпрепятстване на извършването на надлежните съдопроизводствени действия и решаване на делото.