СУ обяви допълнителен прием за 675 места
СУ обяви допълнителен прием за 675 места / снимка: БГНЕС, архив

След приключване на трите класирания в кандидатстудентската кампания за учебната 2015/2016 г. на Софийския университет "Св. Климент Охридски" почти 90 процента от плана за прием в образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър" след средно образование е изпълнен, съобщиха от учебното заведение.

За оставащите 675 места, субсидирани от държавата, Софийският университет обявява допълнителен прием.

Специалностите, за които е обявен допълнителен прием са: "Библиотечно-информационни науки" редовна и задочна форма на обучение, "История", "Археология,", "Етнология", "История и география", "Архивистика и документалистика", "Минало и съвремие на Югоизточна Европа", "Педагогика", "Социални дейности", "Неформално образование", "Българска филология", "Славянска филология", "Руска филология", "Немска филология" с избираем модул "Скандинавски езици", "Френска филология", "Италианска филология", "Испанска филология", "Унгарска филология", "Новогръцка филология", "Тюркология", "Иранистика", "Арменистика и кавказология", "Математика", "Математика и информатика" редовна и задочна форма, "Статистика", "Физика", редовна и задочна форма, "Инженерна физика" редовна и задочна форма, "Ядрена техника и ядрена енергетика", "Астрофизика, метеорология и геофизика" редовна и задочна форма, "Физика и информатика", "Медицинска физика", "Комуникации и физична електроника", "Квантова и космическа теоретична физика", "Фотоника и лазерна физика", "Оптометрия" задочна форма, "Химия" редовна и задочна форма, "Химия и информатика", "Екохимия", "Компютърна химия", "Инженерна химия и съвременни материали", "Химия и английски език", "Биология" редовна и задочна форма, "Молекулярна биология", "Биотехнологии" редовна и задочна форма, "Биология и химия", "География и биология", "Биомениджмънт и устойчиво развитие", "География", "Геология", "Право" задочна форма, "Връзки с обществеността" задочна форма, "Стопанско управление", "Теология" редовна и задочна форма, "Предучилищна и начална училищна педагогика", "Социална педагогика", "Специална педагогика", "Предучилищна педагогика и чужд език", "Начална училищна педагогика и чужд език", "Музика", "Изобразително изкуство", "Педагогика на масовата и художествената комуникация", "Физическо възпитание и спорт" и "Медицинска сестра".

За четвърта поредна година Софийският университет обявява и прием на студенти в специалности за обучение срещу заплащане. 40 са местата в специалностите "Психология", "Социология", "Политология,", "Публична администрация", "Културология", "Информатика", "Туризъм".

От 10 до 16 септември 2015 г. е срокът за подаване на документи за участие в допълнителния прием. Класирането ще бъде обявено на 22 септември 2015 г., а записването на новоприетите студенти ще бъде от 23 до 25 септември 2015 г.