/ снимка: Тина Соколова

Столичният общински съвет прие план-сметката на Столична община за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2022.

Въпреки увеличението в разходите по план-сметката, не се предвижда увеличаване на размера на таксата за битови отпадъци, която се събира от столичани. Таксата остава в размер на 1,6 ‰ за жилищните имоти.

Ще има ли повишение на такса смет в Пловдив за 2022

"В настоящата трудна икономическа обстановка, това е изключително важно и действително социално приемливия размер на таксата ще позволи и по-добрата събираемост на приходите от нея. Очакваните приходи от ТБО за 2022 възлизат на 237 млн. лв., което е с близо 9 млн. лв. повече спрямо предвидените за текущата година, които ще дойдат от подобряване на събираемостта на приходите от ТБО и включването на нови имоти към сметосъбиращата система", коментира председателят на комисията по финанси Стефан Марков.

Какво е новото за 2022:

Разходите по план-сметката за 2022г. са в размер на 237 693 202 лв., което е увеличение със 7,8% (17,3 млн. лв.) спрямо настоящата план-сметка. Повишаването на разходите е свързано с повишаване на качеството на услугите и дейностите, които се предоставят. Предвижда разширяване и подобряване на дейностите, за които се събира такса битови отпадъци от гражданите и фирмите. Същевременно са налице и някои обективни причини за увеличаване на разходите, с които вярвам, че всички сте съгласни.

Половината от допълнителните средства, а именно 8 100 000 лв. са предвидени за повишаване на чистотата на териториите за обществено ползване. С 38% се планира увеличаване на площите за миене с автоцистерна с маркуч до 132 194 дка. Увеличават се с 4% и площите, които ще бъдат измити с автоцистерна с дюзи. Част от увеличените средства са за зимно поддържане и лятно почистване на Южната дъга на Софийски околовръстен път, чийто габарит е увеличен спрямо миналата година.

Община Монтана няма да повишава такса смет за 2022 г.

С над 8 млн. лв. се увеличават разходите, свързани с инсталациите за третиране и обезвреждане на отпадъците. В завода се планира да бъдат третирани 410 000 т. смесени битови отпадъци.

Минимално е увеличението на средствата за събиране и транспортиране на отпадъците – от 65 на 66,2 млн. лв., при положение, че се включват и допълнителни нови имоти, влезли в екплоатация през последната година към системата на сметосъбирането.

Друга обективна причина за по-високи разходи са и по-високите отчисления по чл. 64 от ЗУО, които вече са 95 лв. за всеки депониран тон отпадък. Други инвестиционни предложения касаят изграждане на площадки за строителни и за едрогабаритни отпадъци - общо 600 хил.лв.

Столична община