Мерки против отпадане от училище представи зам.областния на Сливен

отпадане на ученици
отпадане на ученици / областна администрация Сливен
Предложение, децата да бъдат обхващани още от 3-годишна възраст в детските градини предложи заместник областният управител на Сливен Димитринка Петкова на Национална среща-дискусия на тема „Мерки за обхващане, задържане и превенция на отпадането на децата и учениците в детските градини и училищата. Ефективно взаимодействие между институциите“.

Към мотивите си тя изтъкна, че от най-ранна детска възраст те ще добият елементарни навици и ще усвоят поведенчески норми, ще се приобщят към различна от семейната среда и ще усвоят български език, ще придобият усещане на принадлежност в група. „Решим ли въпроса с обхващането на децата от 3 години, ще решим проблема и с предучилищната подготовка, а това не е за пренебрегване“, каза Петкова. Тя допълни, че трябва да се наблегне на работата с родителите на всички равнища, за да бъдат те отговорни към децата си и да ги изпращат редовно на детска градина и училище. Тук е уместно да има медиатор или координатор за работа с родителите от уязвимите групи.

Друго предложение, което отправи Петкова, бе свързано с излизащите в чужбина семейства заедно с децата си. Родителите следва да вземат удостоверение за преместване на детето от училището, в което учи, и документът да бъде представен в чуждата страна с цел продължаващо обучение. По този въпрос трябва да се работи с чуждите партньори.

От друга страна, наставникът на детето, на чиято грижа родителите оставят децата си, за да отидат в чужбина, следва да е пълнолетен и достатъчно отговорен да осигури присъствие на детето в училище. Петкова подчерта още, че има закони, насочени към превенция на ранните бракове и е необходимо те да се прилагат, като един от ефектите ще бъде отново предотвратяване отпадането от училище. По отношение децата със специални образователни потребности, заместник областният управител настоя за повече ресурсни учители, които да бъдат реален помощник на учителя в учебния час.

Заместник областният управител Димитринка Петкова отправи предложение към заместник-министър на финансите Кирил Ананиев месечните помощи за деца /детски надбавки/ да се получават от всички деца, независимо от социалното положение на семейството. По време на форума стана ясно още, че до края на годината ще бъде създаден нов двугодишен план, в който мерките за намаляване дела на отпадащите и преждевременно напусналите образователната система ще бъдат обезпечени финансово от държавния бюджет и оперативните програми на ЕК. 

Участие във форума взеха вицепремиерът Томислав Дончев, министърът на вътрешните работи Валентин Радев, заместник-министрите на образованието и науката Деница Сачева и Таня Михайлова, на финансите и труда и социалната политика Кирил Ананиев и Росица Димитрова, заместник-министърът на МВР Красимир Ципов, както и представители на областни администрации, неправителствени организации, синдикати и регионални управления на образованието.