ВиК-Шумен: Без пречиствателна станция за питейни води не можем да намалим мътността на водата
ВиК-Шумен: Без пречиствателна станция за питейни води не можем да намалим мътността на водата / netinfo

Поради липсата на изградена пречиствателна станция за питейни води ВиК-Шумен няма възможност да влияе за намаляване на мътността на водата. Това се казва в подробно становище на местното водоснабдително дружество, относно задълбочаващия се проблем с мътната вода в Шумен.

„Тъй като Водоснабдителна система „Тича" е въведена в експлоатация без изградена пречиствателна станция проблеми при подаването на водните количества от яз „Тича" се наблюдават при вливане на големи количества вода с много висока мътност при проливни валежи и интензивно снеготопене, когато се наблюдава отклонение по показател „мътност" от обичайната стойност. Водата от язовира е със стабилни химични показатели и почти не променя състава си във времето. Единствен проблем е повишаването на "мътността" на "суровата" вода през пролетните месеци на годината", се казва още в писмото разпространено днес до шуменските медии, подписано от управителят на ВиК инж. Светлозар Дамянов.

Той допълва, че към момента има изготвен идеен проект за изграждане на пречиствателна станция за питейни води за Шумен за пречистване на водите от язовир „Тича" и тръжна документация за провеждане на процедура по законовия ред за избор на изпълнител на строителството, както и изготвен проект „Санитарно-охранителна зона на яз. Тича - актуализация". Проектът за СОЗ е разработен на базата на вече изготвения идеен проект за ПСПВ и предпоставка, че предстои изграждането й.

„Необходимо е в най-кратки срокове да се намери финансиране за изграждане на ПСПВза Шумен и осъществяване на мероприятията по актуализация на СОЗ - яз. „Тича". Реализирането на двата проекта е необходимо комплексно мероприятие за осигуряване на вода от яз. Тича за потребителите, получаващи вода от водоснабдителна система „Тича" с качества отговарящи на изискванията по българското и европейско законодателство", се казва още в позицията на шуменското дружество.

Като причина за моментното замътяване на водата от ВиК-Шумен посочват форсмажорните обстоятелства в следствие на падналите интензивни валежи в края на 2014 г. И тези от началото на февруари.

В писмото до медиите от дружеството преразказват хронологично и обстятелствата около изграждането на язовир „Тича" и изпозлването на водата пот него за водоснабдяване:

„Язовир „Тича" е построен през седемдесетте години от Министерството на земеделието с цел да се осигури вода за напояване на земеделски земи, като в баланса му е предвидено да се подава и определен обем вода за водоснабдяване в района на гр. Шумен. Тъй като още в края на седемдесетте и началото на осемдесетте години населението в районите на градовете Шумен, Търговище и Велики Преслав, изпитва остра нужда от вода за питейно-битово водоснабдяване, се взема решение от Министерски съвет, водите временно да се ползват за питейно битово водоснабдяване. Министерството на народното здраве с писмо изх. № 24-41-123/23.11.1981 г. дава съгласието си да се ползва вода за питейно битово водоснабдяване за гр. Шумен без изградена пречиствателна станция

Язовир „Тича", е категоризиран на основание Закона за водите и съгласно Наредба № 12/2002 г за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно битово водоснабдяване в категория А І, като водоподаването се извършва без пречистване, само с обеззаразяване - дезинфекция с хлор-газ. Съгласно Наредба № 9 за качествата на водата, подавана за питейно-битови нужди и извършвания мониторинг, същата отговаря на показателите, заложени в Наредбата, което е видно от извършвания постоянен мониторинг съвместно с РЗИ гр. Шумен".