Три решения на Общински съвети са върнати за ново обсъждане
Три решения на Общински съвети са върнати за ново обсъждане / netinfo

 Заместник - областният управител на Шумен Ралица Тодорова върна  за ново обсъждане три решения на Общински съвети. Едното от тях е на  местният парламент в Никола Козлево и две - на Общински съвет-Хитрино. И трите решения касаят разпореждания с имоти. 

Върнатото решение, взето от съветниците в Никола Козлево е относно променя статута - от публична общинска собственост в частна общинска собственост, на два поземлени имота, по плана за земеразделяне на с. Цани Гинчево. Решението е незаконосъобразно, защото не е спазена процедурата на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и промяната предназначението на мерите/пасищата не е мотивирана, както изисква закона. Установено е, че не е изпълнено и изискването на Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, според който промяна на предназначението на поземлените имоти от „мери и пасища" в „ниви" може да се извърши само въз основа на скица-проект с нанесени граници на имотите, за които се предвижда промяната, като такава липсва в решението.

Като незаконосъобразни са върнати за ново обсъждане и решения от заседание на Общински съвет-Хитрино. С тях  съветниците са възложили на заместник-кмета на общината да сключи договори, както за покупко-продажбата на недвижим имот, така и за прекратяване на съсобствеността върху недвижими имоти чрез продажба на частта на общината. Установено е, че в този случай са нарушени разпоредби на Закона за общинската собственост, според които тези правомощия са дадени изрично на кмета на общината.

По закон върнатите решения трябва да бъдат обсъдени отново на заседания на Общинските съвети в 14-дневен срок от получаването им.