Приеха Стратегията за управление на общинската собственост
Приеха Стратегията за управление на общинската собственост / netinfo
С 36 гласа „за” единодушно шуменските общински съветници приеха Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2008-2001 г. по време на днешната извънредна сесия на местния парламент.

3-те специфични цели, които са записани в стратегията са: подобряване на ефективността при използване на ресурсите – имоти, общинска собственост; подобряване на състоянието и модернизация на обектите общинска собственост и увеличаване на общинските имоти, както и задоволяване в по-висока степен на реалните обществени нужди, свързани с общински имоти.

6 са общо приоритетите, които ще залегнат в стратегията. Това са: максимална идентификация и актуване на обектите общинска собственост и активни действия за придобиване на имоти с местно значение, особено военни и спортни имоти; подобряване състоянието на общинската инфраструктура -пътища, газификация, водопроводна мрежа; модернизация на общинския жилищен фонд; широко прилагане на добри практики за публично - частно партньорство при изграждане и експлоатация на обекти общинска собственост; привличане на значителни средства от държавата и от европейските програми за модернизация и изграждане на обекти общинска собственост, както и развитие на интегриран модел за управление на общинската собственост.

Според съветникът от ГЕРБ Христо Дечев, администрацията трябва да предложи програма за 2009, която да приведе в действие приетата стратегия.