Русенски университет
Русенски университет / netinfo

    Във фоайето на ректората беше открита постерна изложба, показваща резултатите от работата по проектите, финансирани по Фонд „Научни изследвания“ през изминалата година. Представени са реализираните дейности по 33 проекта на колективи от университета в общо 27 научни направления.  Девет от проектите са интердисциплинарни.

Комисия определи най-информативните и атрактивни постери, а отличени тази година са:

Колектив с ръководител доц. д-р Свилена Свиленова Рускова получи СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА на ректора за постера по проект 18-ФБМ-02 „Приложни изследвания на инструментариума на ко-мениджмънта за постигане на устойчиво развитие.

ПЪРВА НАГРАДА беше присъдена на колектив с ръководител гл. ас д-р Иво Драганов Иванов за постер, представящ  проекта 2018-МТФ-02 „Числено моделиране на напрегнатото и деформирано състояние при термични технологични процеси “.

С ВТОРА НАГРАДА бяха отличени колективите:

  • Колектив с ръководител проф. д-р Генчо Стойков Попов за постер, представящ  проекта 17-ФАИ-03 „Моделиране, симулиране и екологично въздействие на процеси от хидравличната и топлинна техника“;

  • Колектив с ръководител доц. д-р Димитър Стефанов Димитров за постер, представящ проекта 2018-МТФ-03 „Изследване на възможността за повишаване ефективността на операциии, реализирани на обработващи центри. Предварителни проучвания ”;

  • Колектив с ръководител доц. д-р Анелия Владимирова Манукова за постер, представящ проекта 18-РУ-03 “Развитие и създаване на вестник “Студентска искра“ с цел брандиране на идентичността на университета и популяризиране на неговите ценности в обучението, научните изследвания, международната и художествено-творческа дейност“.

 

С ТРЕТА  НАГРАДА награда бяха отличени колективите:

  • Колектив с ръководител доц. д-р Ирена Маринова Вълова за постер, представящ проекта 17-ФЕЕА-01 “Методи за събиране, организация, достъп, обработка и анализ на големи обеми от структурирани и неструктурирани данни“;

  • Колектив с ръководител проф. дн Росен Петров Иванов за постер, представящ проекта 2018-ТФ-01 „Изследване устойчивостта на ATV”;

  • Колектив с ръководител проф. д-р Пламен Иванов Даскалов за постер, представящ проекта 18-РУ-09 „ Подкрепа на иновативни форми за работа на професионалните клубове в Русенски университет „А. Кънчев”.

 

Отличията бяха връчени от ректора чл.-кор. проф. Христо Белоев и зам.-ректора по научноизследователската дейност проф. Диана Антонова.