Дискутираха областната стратегия за устойчиво развитие на туризма

Дискутираха областната стратегия за устойчиво развитие на туризма
Дискутираха областната стратегия за устойчиво развитие на туризма
Заместник областният управител на област Русе Свилен Иванов проведе среща с работната група за планиране и разработване на областната стратегия за устойчиво развитие на туризма за периода 2020 – 2030 г.
По време на заседанието бяха приети визията и мисията на стратегията, като визията има за цел утвърждаването на област Русе като водеща туристическа дестинация в Долен Дунав. От своя страна мисията е насочена към облагородяване на средата за устойчиво развитие на туристическия потенциал на дестинацията и създаване на богата палитра от качествени туристически продукти чрез разгръщане на културното наследство, местния фолклор и традиции, природните дадености и други видове алтернативни преживявания, внедрявайки ИКТ способи за по-добър маркетинг въз основата на установено партньорство между широк кръг заинтересовани страни в сектор туризъм.
Стратегията ще се изготвя на два етапа, като паралелно с първия етап ще се събират предложения за проекти, инициативи и събития, които да бъдат заложени в план за действие към нея.
В нейното разработване ще се включат активно Русенският университет „Ангел Кънчев“, Регионалният исторически музей, както и общините от региона, като тяхната основна роля ще бъде в сферата на планирането на нови дестинации, включително обогатяването на гамата от туристически продукти, осигуряване на съпътстваща инфраструктура и облагородяването на съществуващата, промотиране и развитие на утвърдените туристически обекти, проучване на потребностите на местното ниво, както и разработването на програми за развитието туризма, които да се интегрират в областната стратегия.
Днешната среща е част от предвидените дейности на работната група, сформирана с нарочна заповед на областния управител Галин Григоров.
В процеса на работа всеки желаещ също ще може да подава предложения и идеи за бъдещото туристическо развитие на област Русе на официалния e-mail адрес на Областна администрация Русе: governor@ruse.bg.