Дискутираха областната стратегия за устойчиво развитие на туризма
Дискутираха областната стратегия за устойчиво развитие на туризма
Заместник областният управител на област Русе Свилен Иванов проведе среща с работната група за планиране и разработване на областната стратегия за устойчиво развитие на туризма за периода 2020 – 2030 г.
По време на заседанието бяха приети визията и мисията на стратегията, като визията има за цел утвърждаването на област Русе като водеща туристическа дестинация в Долен Дунав. От своя страна мисията е насочена към облагородяване на средата за устойчиво развитие на туристическия потенциал на дестинацията и създаване на богата палитра от качествени туристически продукти чрез разгръщане на културното наследство, местния фолклор и традиции, природните дадености и други видове алтернативни преживявания, внедрявайки ИКТ способи за по-добър маркетинг въз основата на установено партньорство между широк кръг заинтересовани страни в сектор туризъм.
Стратегията ще се изготвя на два етапа, като паралелно с първия етап ще се събират предложения за проекти, инициативи и събития, които да бъдат заложени в план за действие към нея.
В нейното разработване ще се включат активно Русенският университет „Ангел Кънчев“, Регионалният исторически музей, както и общините от региона, като тяхната основна роля ще бъде в сферата на планирането на нови дестинации, включително обогатяването на гамата от туристически продукти, осигуряване на съпътстваща инфраструктура и облагородяването на съществуващата, промотиране и развитие на утвърдените туристически обекти, проучване на потребностите на местното ниво, както и разработването на програми за развитието туризма, които да се интегрират в областната стратегия.
Днешната среща е част от предвидените дейности на работната група, сформирана с нарочна заповед на областния управител Галин Григоров.
В процеса на работа всеки желаещ също ще може да подава предложения и идеи за бъдещото туристическо развитие на област Русе на официалния e-mail адрес на Областна администрация Русе: governor@ruse.bg.