Директорът на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова изиска от румънския си колега информация за предприетите мерки по повод зачестилите случаи на локални огнища на територията на град Гюргево и околността в съседна Република Румъния.

Вероятната причина е паленето на стърнища, при който димът се отнася към Русе и води до влошаване на качеството на атмосферния въздух. В три последователни дни от 29 септември до 1 октомври АИС „Възраждане“, която е разположена в централните части на Русе, е регистрирала превишения на нормите на фини прахови частици  от 10 микрона. Посоката на вятъра за този период е била север - северозапад, с много ниска скорост, което е позволило дифузно разпространение на неприятни миризми.

Протест от двете страни на Дунава: Русе и Гюргево против нов инсинератор за биологични отпадъци

Съгласно националното екологично законодателство, изгарянето на следжътвени остатъци, е нарушение на рамковия Закон за опазване на околната среда и специализираните Закон за почвите и Закон за опазване на земеделските земи.

В писмото си инж. Христова изразява готовност за среща през ноември с директора на Агенцията за опазване на околната среда в Гюргево в съседната страна.