Админитрстивният съд отмени решение на ОбС-Ветово за кметски заплати

Административният съд в Русе отмени точки 2 и 3 от решение на Общинския съвет във Ветово. С оспорените текстове са определени основните месечни заплати на кметовете на кметства Глоджево и Смирненски.

Делото започна по жалба на кмета на Ветово, който оспори решението на местния парламент. След съобразяване на събраните по делото доказателства, становищата на страните и след извършена служебна проверка за законосъобразността на оспорения акт, съдът прие, че е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила при приемането на двете точки от решението. Внесените допълнително и гласувани от Общинския съвет текстове не са били включени в предварително обявения дневен ред, което е в противоречие с процедурите по свикване и провеждане на заседанията на местния парламент, уредени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ветово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Според съда липсват и мотиви, с които да се обоснове приемането на предложените допълнителни точки. С тези съображения съдът намира, че решението на Общински съвет – Ветово от 30 ноември е незаконосъобразно в оспорената част и следва да бъде отменено.

Решението на Административен съд – Русе подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.