/ / Thinkstock/Getty Images
С Решение от днес, постановено по касационно административнонаказателно дело № 115/2018 г., Административен съд-Русе измени размера на наложената от РИОСВ имуществена санкция на „Монтюпе“ ЕООД на 100 000 лв.

Делото бе образувано по жалба на „Монтюпе“ ЕООД срещу Решение № 134/01.03.2018 г. на Районен съд-Русе, с което е потвърдено наказателно постановление № 19/03.05.2017 г. на Директора на РИОСВ-Русе за наложена имуществена санкция от 300 000 лв. Съдът намира, че възражението на жалбоподателя за явна несправедливост на наложената санкция и неправилно приложение на закона в частта за определяне на наказанието е основателно.

Върховният съд потвърди запечатването на 108 вентилационни отвора на „Монтюпе“

Районният съд е установил и обсъдил посочените по делото смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства, преценил е тяхното значение и тежест и въз основа на това е мотивирал извод за обоснованост и потвърждаване на наложената имуществена санкция. Касационният съдебен състав намира, че при обсъждане размера на санкцията въззивният съд не е съобразил безспорно установени факти, имащи характер на смегчаващи обстоятелства.

В конкретния случай – постъпил е сигнал от граждани само от една точка в града, а проверяващите категорично свидетелстват, че са усетили специфичната миризма едва в непосредствена близост до предприятието. Тези факти свидетелстват за много по-ограничено разпространение на неорганизирано изпускани емисии в сравнение със сходни случаи, предмет на разглеждане по други наказателно-административни дела между същите страни.

Министър Димов провери екологичните мерки на „Монтюпе“

Съдът приема, че смекчаващи са и обстоятелствата за предприети от жалбоподателя действия, свързани с депозирано искане за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС за подобряване и усъвършенстване на производствения процес и работната среда, с цел предотвратяване на замърсявания на атмосферния въздух включително и намаляване и преустановяване на неорганизираното изпускане на емисии.

Съдът намира, че наложените санкции на дружеството в предходни случаи на нарушаване на екологичното законодателство оказват целения от законодателя предупредителен и възпитателен ефект за предотвратяване и преустановяване на административни нарушения.

"Монтюпе" поставя филтри за пречистване на вредните емисии

Ето защо касационният състав приема, че наложената от наказващия орган санкция е определена в нарушение на правилата на чл.27, ал.3 ЗАНН и следва да бъде намалена до размер под средния и над законоустановения минимум.

С тези съображения касационната инстанция намира, че решението на Районен съд е неправилно поради нарушение на материалния закон и следва да бъде отменено, а наказателното постановление – изменено, като наложената имуществена санкция бъде намалена на 100 000 лв. Решението е окончателно.