reka
reka / dariknews.archive
Община Левски в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности  уведомява, че от 25 до 30 юни  от 06:00 ч. до 10:00 ч. ще извърши пръскане срещу комари с авиационна техника с препарат РОТРИН 200, както следва:
- поречие на р. Осъм в землищата на с. Асеновци, с. Градище, с. Козар Белене, с. Малчика, с. Българене, с. Изгрев, с. Трънчовица и гр. Левски;
- старо поречие на р. Осъм в землищата на с. Асеновци, с. Градище, с.Козар Белене, с. Малчика, с. Българене, с. Изгрев, с. Трънчовица и гр. Левски;
- поречие на р. Ломя в землището на с. Варана;
- канали в землищата на с. Аспарухово, с. Стежерово и с. Божурлук;
- поречие на р. Пордимска бара в землището на с. Обнова;
- гр. Левски – гробищен парк и акациев пояс.
Препаратът за дезинсекция има разрешение за предоставяне на пазара на биоцид № 0800-3/16.07.2018г. от Министерство на здравеопазването.
Изпълнител на пръскането е „ДИ ЕМ ВИ - 2010” ЕООД гр. Плевен съгласно сключен договор за услуга.
Съгласно чл. 8 от Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, кметовете на населените места следва да уведомят лично собствениците на пчелини, както и чрез обява на видно място в населените места и местните средства за осведомяване.