admin sad
admin sad / as pleven
На 11 юни от 13:00 до 16:00 часа, в Административен съд гр. Плевен се проведе „Ден на отворени врати”. В 13:10 ч. граждани и ученици от 11-в и 11 -г клас на ДФСГ „Интелект” гр. Плевен,  бяха посрещнати в сградата на съда от Полина Богданова – Кучева – Административен ръководител – Председател на Административен съд гр. Плевен и Симеон Кънев – съдебен администратор.

admin sad
as pleven

Габриела Дундакова от 11-б клас и Фулден Салимова от 11-в клас представиха работата на съдиите и съдебните служители с която се запознаха предварително в рамките на инициативата „Икономист за един ден“.

admin sad
as pleven

Кратка презентация на председателя запозна гостите с историята, структурата и функционирането на Административен съд гр. Плевен, като бяха представени и аспекти от работата на съдиите, съдебните служители и служби.
Учениците от 11-в и 11-г клас на ДФСГ Интелект бяха поздравени с празника на икономиста 11 юни от Симеон Кънев – съдебен администратор.

Елица Маринова - съдебен заседател в Районен съд София запозна присъстващите със случаи, в които непълнолетни са подведени под съдебна отговорност.

admin sad
as pleven

В съдебна зала № 1 на Административен съд гр. Плевен от 14:00 часа, се представи публично разпределение на съдебните дела на принципа на случайния подбор. Всички присъстващи имаха възможност да зададат въпросите си и да получат отговори в рамките на компетентността на Административен съд гр. Плевен.

admin sad
as pleven

Участниците в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”  от 11-в и 11-г клас получиха своите удостоверения за учебната 2017/2018 г.           

admin sad
as pleven

Гостите в Деня на отворените врати в Административен съд гр. Плевен имаха възможност да разгледат и изложба на архивни документи, съдържаща над 15 (петнадесет) архивни материала, свързани с правораздавателната дейност в Плевенска област и България през годините. Легализиран превод на документ от турски език, издаден през 1872 г., беше най-старият експонат в изложбата, също и две книги с решения на Върховния касационен съд от 1892 и 1893 години. Нотариален акт за собственост от 1943г. Образци от таксови марки ползвани в периода 1879 – 2000 г. и други архивни документи и закони ползвани от съдебната система. 

admin sad
as pleven


Инициативата „Ден на отворени врати” се организира и провежда за  поредна година от Административен съд гр. Плевен, с амбицията това събитие да стане традиционно и е насочена към популяризиране дейността на съда, повишаване правната култура на гражданите, както и към повишаване на доверието на обществото в работата на съда.