/ obs pleven
Общинският съвет даде съгласие Община Плевен да сключи договор за кредит с “Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг за реализация на проекта  „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия”, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020 г.”. Решението подкрепиха 33 от общинските съветници, 5 гласуваха „въздържал се“, „против“ нямаше.

Отложиха обсъждането на наредбата за общинските жилища

Общата стойност на проекта за Водния цикъл е в размер на 117 150 330, 52 лв. с ДДС. Община Плевен ще реализира своята част от проекта с приблизителна стойност 59 000 000 лв. с ДДС, от които безвъзмездната финансова помощ от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ е 44 000 000 лв., а 6 000 000 лв. трябва да бъдат осигурени като собствен принос от Общината и възстановим ДДС, който е недопустим за финансиране от програмата (за периода до възстановяването му от НАП) 9 000 000 лв.

В рамките на инвестиционния проект се предвиждат изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа в селата Ясен и Буковлък (етап I) и реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия.

Общинският съвет прие промени в наредбата за общинските горски територии

Реализацията на такъв мащабен проект изисква значителен финансов ресурс за оборотно финансиране на разходите, преди тяхното възстановяване от ОП „Околна среда 2014-2020 г.” и осигуряване на частта за собствено участие. В тази връзка е и даденото съгласието от Общинския съвет за кредит на Община Плевен от ФЛАГ.

Съгласно решението на Общински съвет - Плевен от днес, максимален размер на дълга ще бъде 14 000 000  лв., от които до 8 000 000 лв. за мостово финансиране и финансиране на разходи за ДДС и до 6 000 000 лв. за финансиране на собствен принос.

Отмениха Наредбата за регистрация и отглеждане на кучета на територията на община Плевен

Видът на дълга ще е дългосрочен, поет с договор за общински заем при срок за погасяване до 72 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за това.

Посоченият максимален лихвен процент е шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4,083 %. За начина на обезпечаване на кредита е записано, че това ще стане чрез учредяване на залог върху настоящи и бъдещи приходи на Община Плевен.

Общинският съвет делегира права на кмета на Община Плевен да подготви  искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД,  да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.