Няма превишения на серен диоксид заради мазута
Няма превишения на серен диоксид заради мазута / netinfo
Към момента не са констатирани превишения на серен диоксид в Плевен, съобщават от пресцентъра на РИОСВ. Концентрациите са под средночасовата и средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве. Данните са от автоматичната станция, разположена в центъра на града. По разпореждане на министър Джевдет Чакъров и във връзка с използването на мазут в топлофикационното дружество, в РИОСВ – Плевен е организирано денонощно дежурство. Аларменият праг за серен диоксид е 500 микрограма на кубически метър, осреднено за един час.